Dette emnet er nedlagt

HIS4332 – Vitenskap og politisk kultur i Europa og Nord-Amerika, med vekt på det 20. århundre

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Ideen om politikk basert vitenskapelig kunnskap og forståelse har vært viktig for samfunnsutviklingen i moderne tid. Emnet kaster lys over forholdet mellom vitenskap og politisk kultur i framveksten av vårt samfunn. Hvordan har vitenskapen påvirket kunnskapsgrunnlaget for og innflytelsesforholdene i politikken? Hvordan har den formet virkelighetsoppfatninger og ideologier som har satt rammer for politisk tenkning og handling? Og omvendt: Hvordan har politikk innvirket på vitenskap?

Litteraturen belyser dels vitenskapen som grunnlag for forståelse av politiske problemer og for politisk handling og ekspertgruppers rolle som bærere av vitenskapelig kunnskap i politikken, dels sammenhenger mellom vitenskap og politiske ”overideologier” - vitenskap og politisk rasjonalitet og vitenskap og demokrati. Et tredje perspektiv er hvordan vitenskap tas i bruk som ”instrument” av det politiske system. Vitenskapen har vært internasjonal, men samtidig hatt sine nasjonale og lokale varianter. Emnet trekker derfor inn både norske, europeiske og nordamerikanske forhold. Utviklingen vil bli fulgt fram til vår egen tid.

Emnet kan fungere som selvstendig enhet, men er også ment å kunne kombineres med:

Hva lærer du?

Studentene skal få innsikt i hvordan vitenskapen har vokst fram som samfunnsformende faktor i det moderne samfunn og i den historiske utviklingen av forholdet mellom vitenskap og politisk kultur. De skal ha oversikt over hvordan litteraturen behandler ulike temaer nevnt under ”innhold”. De skal kunne redegjøre for forfatternes syn på de spørsmålene som reises og kunne plassere fenomener og viktige synspunkter på dem i en større samfunnsmessig og intellektuell sammenheng. Gjennom undervisning, diskusjon, oppgaveskriving og egenstudier skal studentene utvikle evnen til selvstendighet i forhold til stoffet. Det er et mål å oppøve evnen til kritisk lesning, selvstendig tenkning og akademisk framstilling.

Studentene skal utvikle evnen til å vurdere forskningen på selvstendig grunnlag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i historie.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer.

Emnet har felles undervisning og pensum med HIS2332 – Vitenskap og politisk kultur i Europa og Nord-Amerika, med vekt på det 20. århundre (nedlagt). På semestersiden til HIS2332 finner du opplysninger om tid og sted for undervising, samt pensumliste

Eksamen

Vurderingsformen i dette emnet er en skriftlig 6 timers skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Ønskes begrunnelse for karakter på en skriftlig eksamen må studenten gi beskjed om dette per e-post til historie-student@iakh.uio.no, innen en uke etter at studenten fikk kjennskap til karakter. Begrunnelsen vil gis muntlig eller skriftlig. Det er opp til hver enkelt sensor om de vil gi slik begrunnelse muntlig eller skriftlig. E-posten må inneholde informasjon om e-postadresse og telefonnummer som studenten kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

ikke avklart

Eksamen

ikke avklart

Undervisningsspråk

Norsk