Dette emnet er nedlagt

HIS4334 – Vitenskapen i den moderne verden

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Målet med dette emnet er at studentene skal bli kjent med hovedtemaer når det gjelder sammenhengen mellom utviklingen av vitenskap og samfunn i den vestlige verden i tiden etter 1750. Den tar opp hvordan de store gjennombruddene i både natur- og humanvitenskap står i forbindelse med sosial og politisk endring, og hvilke konsekvenser de har hatt ideologisk, økonomisk og kulturelt. Den ser også på hvordan ulike sosiale og politiske bevegelser har virket inn på vitenskapens vekst og på hvor og hvordan vitenskap har blitt drevet. Et hovedsynspunkt er at vitenskapeliggjøringen av sosial handling på like felter i samfunnet - fra jordbruk til krigføring - som har funnet sted i dette tidsrommet, har vært et resultat av intellektuell og profesjonell, så vel som av politisk og økonomisk utvikling.

Emnet kan fungere som selvstendig enhet, men er også ment å kunne kombineres med:

Hva lærer du?

Studenten skal erverve kunnskap om vitenskapens plass og betydning i det vestlige samfunn siden 1750. Det fordres ikke detaljert kunnskap om utviklingen innenfor forskjellige vitenskaper, men studenten må kunne gjøre rede for viktige teorier om hvordan vitenskapens samfunnsmessige betydning har endret seg, og for hvordan ”vitenskap” og ”samfunn” henger sammen og gjensidig påvirker hverandre. Emnet skal oppøve studentens evne til kritisk og selvstendig lesning og tenkning, og til å uttrykke seg klart og nyansert skriftlig.

Studentene skal utvikle evnen til å vurdere forskningen på selvstendig grunnlag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i historie.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode lese- og skriveferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Overlapper med HIS2334 – Vitenskapen i den moderne verden (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer.

Emnet har felles undervisning og pensum med HIS2334 – Vitenskapen i den moderne verden (nedlagt). På semestersiden til HIS2334 finner du opplysninger om tid og sted for undervising, samt pensumliste

Eksamen

Vurderingsformen i dette emnet er en skriftlig 6 timers skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Ønskes begrunnelse for karakter på en skriftlig eksamen må studenten gi beskjed om dette per e-post til historie-student@iakh.uio.no, innen en uke etter at studenten fikk kjennskap til karakter. Begrunnelsen vil gis muntlig eller skriftlig. Det er opp til hver enkelt sensor om de vil gi slik begrunnelse muntlig eller skriftlig. E-posten må inneholde informasjon om e-postadresse og telefonnummer som studenten kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Ikke avklart

Eksamen

Ikke avklart

Undervisningsspråk

Engelsk