Dette emnet er nedlagt

HIS4360 – Fra høyreaktivisme til nasjonalsosialisme 1918-1940

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Perioden mellom første og annen verdenskrig var preget av en politisk, økonomisk og sosial krise i de fleste europeiske land som satte dype spor i de ulike samfunnene.

I Italia og Tyskland resulterte den politiske radikaliseringen i fascismens og nasjonalistenes fremmarsj og maktovertakelse. Men også i en rekke andre europeiske land fantes det fascistbevegelser og pro-nasjonalsosialistiske organisasjoner. I Norge eksisterte det flere ulike grupper som ble inspirert av den tyske nasjonalsosialismen, og som prøvde å bygge opp et samarbeid med Tyskland.

I dette kurset vil vi se på radikaliseringsprosessen i Europa, med særlig vekt på Tyskland og Norge. Hvilke hendelser i Tyskland påvirket norsk politikk? Hvilke ulike norske høyreaktivistiske grupper fantes og hvordan så nasjonalsosialistenes fremmarsj i Tyskland ut? Hva slags nettverk eksisterte mellom norske og tyske nazister? Hvordan prøvde de å bygge opp et samarbeid? Hvordan så deres ideologi ut? Og hva var deres politiske mål? Men særlig: Hva slags gråsoner fantes?

Viktige stikkord og temaer i kurset er antisemittisme, rasetenkning og ideologidannelse, politisk radikalisering, utviklingen av nasjonalsosialismen, völkisch bevegelse, høyreekstremisme i Norge og norsk kollaborasjon før 1940.

Hva lærer du?

Forstå den politiske radikaliseringen i Europa og hvordan denne utviklingen påvirket Norge mellom 1918 og 1940.
Se viktige likhetstrekk og forskjeller mellom prosessene i Norge og andre europeiske land, spesielt Tyskland. Det legges særlig vekt på å forstå den internasjonale konteksten og å sette Norge inn i et større perspektiv.
Samtidig vurdere enkeltaktørers innflytelse og betydningen av politiske nettverk. Undersøke hvordan samarbeid ble opprettet og hvordan en felles ideologi ble dannet.
Forholde seg kritisk til ulike tekster og særlig til primærkilder. Arbeide med ulike originalkilder og arkivmateriale fra perioden.
Forstå hvordan perioden mellom 1918 og 1940 har hatt betydning for Europas utvikling frem til i dag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer.

Emnet har felles undervisning og pensum med HIS2360 – Fra høyreaktivisme til nasjonalsosialisme 1918-1940 (nedlagt) På semestersiden til HIS2360 finner du opplysninger om tid og sted for undervising, samt pensumliste.

Seminarundervisningen er forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Emnet vurderes med en tre dagers hjemmeeksamen.

Hjemmeeksamen: Studentene får tre arbeidsdager til å besvare oppgaven. Oppgaven publiseres på semestersiden for inneværende semester kl. 12:30 første eksamensdag. Oppgaven skal være på ca. seks til ti normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom). Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon: Kandidatnummer (ikke navn), emnekode, eksamensoppgavens tittel, institutt og semester.

Levering: Hjemmeeksamenen skal kun leveres i Fronter, ikke på papir. Besvarelsen må leveres i .pdf-format. For veiledning til hvordan du gjør om et dokument til .pdf, se veiledning for lagring i .pdf. Navngi filen med emnekode og kandidatnummer (ikke navn). I innleveringsprosessen i Fronter vil du bli bedt om å svare på spørsmål angående fusk og akademisk redelighet. Disse må besvares før besvarelsen kan lastes opp. For rettledning i hvordan du leverer eksamen i Fronter, se instruks for digital innlevering av eksamen.

Vi minner om at studentene selv er ansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Besvarelser sensureres i den form de er levert i Fronter. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Det brukes én sensor, samt én bedømmersensor for et utvalg av besvarelser. En tilsynssensor vurderer den helhetlige faglige kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningene.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk