Dette emnet er nedlagt

HIS4377 – USA og Europa fra ca. 1900 til idag

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Forholdet mellom USA og Europa har lenge fått stor oppmerksomhet. I de siste år har interessen for temaet nesten eksplodert. Dette emnet tar sikte på å møte denne interessen og å kanalisere den inn i faglig-historiske baner. Forholdet mellom de to sider av Atlanterhavet har gjennomgått store forandringer i årene fra ca. 1900 og fram til i dag. Bortsett fra dets inngripen i første verdenskrig var USAs holdning på det sikkerhetspolitiske området preget av isolasjonisme fram til andre verdenskrig. Under og etter andre verdenskrig skiftet denne holdningen fullstendig. USA ble en svært sentral aktør også i europeisk sikkerhetspolitikk. Økonomisk og kulturelt var landet imidlertid en sentral aktør i Europa gjennom hele perioden. Europeerne hadde ulike holdninger til USA, både på det militære, det økonomiske og det kulturelle område, men likevel kan det hevdes at de fleste europeiske regjeringer både før og etter andre verdenskrig utstedte invitasjoner til Washington om en mer aktiv deltakelse i europeisk politikk. Etter slutten av den kalde krigen har det skjedd en dramatisk utvikling i de atlantiske forbindelser. USA har prioritert ned forholdet til Europa, flere europeiske land har definert en ny sikkerhetspolitisk kurs mens andre i større grad har holdt fast på de nære forbindelsene til USA. Øst-Europa har igjen fått mulighet til å følge sin egen politikk og har i stor grad satset på samarbeid med USA. Emnet beskriver og forklarer disse utviklingslinjene fram til i dag. Det vil bli lagt størst vekt på utviklingen i de siste tiår av perioden.

Hva lærer du?

Studentene skal kunne beskrive og forklare hovedlinjene i USAs politikk overfor Europa fra ca. 1900 og fram til i dag. De skal også kunne beskrive og forklare politikken til de viktigste landene i Europa overfor USA. Storbritannia, Frankrike og Tyskland vil stå mest sentralt. Studentene skal kjenne til hovedpunkter i forskningsdiskusjonen om disse tema. Et antall kilder vil bli lagt opp og det vil bli lagt vekt på å kunne tolke og plassere disse kildene i den større sammenheng.

Studentene skal lese kritisk og tenke selvstendig. Gjennom oppgaveskriving og diskusjon skal studentene lære å framstille kompliserte sammenhenger skriftlig på en forståelig og presis måte og å se styrker og svakheter ved egnes og andres tekster. Målet er å trenge bak den ”støy” som preger det daglige nyhetsbildet innenfor dette temaet.

Studentene skal utvikle evnen til å vurdere forskningen på selvstendig grunnlag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot HIS2377 – USA og Europa fra ca. 1900 til idag (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen skjer i form av forelesninger (12 dobbelttimer) og seminarer á 8 dobbelttimer. Emnet har fellesundervisning med HIS2377 – USA og Europa fra ca. 1900 til idag (nedlagt).

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingsformen i dette emnet er en skriftlig 6 timers skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Ønskes begrunnelse for karakter på en skriftlig eksamen må studenten gi beskjed om dette per e-post til historie-student@iakh.uio.no, innen en uke etter at studenten fikk kjennskap til karakter. Begrunnelsen vil gis muntlig eller skriftlig. Det er opp til hver enkelt sensor om de vil gi slik begrunnelse muntlig eller skriftlig. E-posten må inneholde informasjon om e-postadresse og telefonnummer som studenten kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Kurset kan inngå som et av to valgfrie realhistoriske emner i mastergraden i historie.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2009

Høst 2008

Høst 2007

Eksamen

Høst 2009

Høst 2008

Høst 2007

Undervisningsspråk

Norsk