Dette emnet er nedlagt

HIS4392 – Frigjøring og integrasjon? Forbruk, kultur og samfunn i Vesten i det 20. århundret

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Fra 1870 til 1990 ble brutto nasjonalprodukt per hode tidoblet i de vestlige samfunn. Denne enestående veksten har revolusjonert levestandarden og omskapt livsmåter og tenkemåter. Vi vil rette økelyset mot den betydningen disse endringene har hatt både for enkeltmenneskene og for samfunnene som helhet. Hva bestod forbruket i? Hvordan ble det skapt? Hvilken rolle har det spilt i sosial modernisering og vestlig kultur? Hvilken rolle spilte Amerika som pådriver, forbilde eller skrekkvisjon?

Vi vil videre gå inn i sentrale diskusjoner omkring forbrukersamfunnet: Hva betydde det økte forbruket. Innebar det en frigjøring, eller slik mange kritikere har hevdet en økt fremmedgjøring? Betydde forbruksveksten en økende kulturell og sosial ensartethet - eller er det et poeng at folk ikke bare kjøpte like varer, men også la forskjellig mening i sitt forbruk?

Endelig vil vi drøfte i hvilken grad forbruk og økende velstand har ført til sosial integrasjon. Ble konsumerismen et alternativ til reformer og ideen om et sosialt rettferdig samfunn? Og hvilke andre forklaringer finnes det på faktisk stabilitet og tilsynelatende konsensus i moderne vestlige samfunn?

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal studentene skaffe seg kunnskap om sentrale problemfelter innenfor historisk forskning om forbrukets framvekst. De skal tilegne seg oversikt over hovedlinjene i framveksten av forbrukersamfunnet og kunnskap om den teoridannelse som ligger bak feltet. Studiet av ulike retninger og diskusjoner omkring årsakene til og vurderinger av forbruket skal også gi studentene generell innsikt i henholdsvis økonomiske og kulturhistoriske perspektiver. Gjennom undervisning, egenstudier og skriftlig framstilling skal studentene utvikle evne til kritisk lesning og akademisk skriving. Det legges vekt på å utvikle en selvstendig tenkning i forhold til, og en selvstendig behandling av, det faglige materialet som blir presentert.

Studentene skal utvikle evnen til å vurdere forskningen på selvstendig grunnlag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i historie.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer.

Emnet har felles undervisning og pensum med HIS2392 – Frigjøring og integrasjon? Forbruk, kultur og samfunn i Vesten i det 20. århundret (nedlagt). På semestersiden til HIS2392 finner du opplysninger om tid og sted for undervising, samt pensumliste.

Eksamen

Vurderingsformen i dette emnet er en skriftlig 6 timers skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Ønskes begrunnelse for karakter på en skriftlig eksamen må studenten gi beskjed om dette per e-post til historie-student@iakh.uio.no, innen en uke etter at studenten fikk kjennskap til karakter. Begrunnelsen vil gis muntlig eller skriftlig. Det er opp til hver enkelt sensor om de vil gi slik begrunnelse muntlig eller skriftlig. E-posten må inneholde informasjon om e-postadresse og telefonnummer som studenten kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk