Dette emnet er nedlagt

HIS4418 – Den nye kaldkrigshistorien

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hensikten med dette kurset er å drøfte en del aspekter ved historisk forskning omkring den kalde krigen med særlig fokus på tekster som er publisert siden begynnelsen av 1990-tallet. Kurset vil fokusere på hvordan vår forståelse av den kalde krigen som et internasjonalt system har utviklet seg etter konfliktens avsluttning.

De forskjellige møtene vil ta for seg ulike temaer, slik som forholdet mellom historie og samfunnsvitenskap i forståelsen av den kalde krigen; debattene om hvilken rolle kulturelle og ideologiske faktorer spilte; debattene om strategier og besluttningsprosesser, og om periodisering og vendepunkter. Det vil også bli lagt vekt på den rollen adgangen til nye arkivkilder har hatt på den historiografiske utviklingen.

Kurset vil ta for seg den kalde krigen som et ledd i den videre historiske utvikling innenfor det tyvende århundre, spesielt USAs stadig økende betydning og følgene av den russiske revolusjon.

Hva lærer du?

Kurset sikter mot å tilføre studenten kunnskap i hvordan den kalde krigen som internasjonalt system preget vår umiddelbare fortid. Innebygget i denne målsetningen ligger en økt forståelse av stormaktspolitikkens innvirkning (og begrensning) innenfor internasjonal politikk og den betydningen nye kilder har for historisk debatt omkring et emne. Kurset vil også tilføre studenten en bredere forståelse av hvordan endel av dagens viktigste internasjonale konflikter ble dannet.

Studenten skal kunne lese forskningslitteraturen på en kritisk måte og kunne ta stilling til det problemkomplekset som litteraturen omhandler. Studenten skal kunne sammenfatte og framstille forskningsdebatten på en selvstendig og reflektert måte både skriftlig og muntlig

Studentene skal utvikle evnen til å vurdere forskningen på selvstendig grunnlag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i historie.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer.

Eksamen

Studentene kan velge å prøves enten i en skriftlig 6 timers skoleeksamen eller i en 20 minutters prøveforelesning der emne for forelesningen blir gitt en uke før forelesningstidspunktet.


Her finner du retningslinjer for prøveforelesninger på masternivå.

Tema for forelesningen blir gitt en uke før forelesningstidspunktet. Studenten skal fremlegge et fullstendig skriftlig manus i ett eksemplar som leveres sensorene sammen med et obligatorisk egenerklæringsskjema.

Det blir benyttet bokstavkarakter i emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Undervises ikke høsten 2005

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk