Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Felles pensum:

Tekster merket med * finnes i kompendium som selges i Kopiutsalget på Akademika. # er bøker som selges på Akademika. € er tilgjengelig online.

€ Andenæs, Johs., Olav Riste og Magne Skodvin 1966. Norway and the Second World War. Oslo: Aschehoug. Følgende kapitler, totalt 64 sider

 • Magne Skodvin: Norway under occupation, s. 56-94.
 • Olav Riste: Norway in exile, s. 95-121.

€ Bruknapp, Dag O. 1976. «Ideene splitter partiet. Rasespørsmålets betydning i NS’ utvikling», i Danielsen, Rolf og S.U. Larsen (red.). Fra idé til dom. Noen trekk fra utviklingen av Nasjonal Samling. Bergen: Universitetsforlaget, s.9-47. 38 sider

# Bruland, Bjarte 2008. Det norske Holocaust. Forsøket på å tilintetgjøre de norske jødene. Oslo: HL-senterets temahefte nr. 7. 51 sider

*Conway, Martin 2001. «Legacies of exile: The exile governments in London during the Second World War and the politics of post-war Europe» i Conway, Martin og José Gotovitch (red.). Europe in Exile. European Exile Communities in Britain, 1940-45. New York: Berghahn books, s. 255-274. 19 sider

# Dahl, Hans Fredrik (m.fl.) (red.) 2010. Danske tilstander – norske tilstander. Forskjeller og likheter under tysk okkupasjon 1940-45. Oslo: Press. Følgende artikler, totalt 124 sider:

 • Hans Fredrik Dahl og Hans Kirchhoff ‘Okkupasjon – dansk og norsk’, s. 9-35
 • Iselin Theien: ‘Det politiske system og den tyske okkupasjon i året 1940, s. 37-55
 • Ole Kristian Grimnes: ‘Okkupasjon og politikk i Norge’, s. 89-113
 • Harald Espeli: ‘Det økonomiske forholdet mellom Tyskland og Norge 1940-45, s. 135-166
 • Hans Kirchoff: ‘Holocaust i Danmark, s. 271-285.
 • Hans Fredrik Dahl: ‘Rettsoppgjøret i Norge etter 1945’, s. 349-360.

*Dahl, Hans Fredrik 2001. De store ideologienes tid. Oslo: Aschehoug. Kapittelet «Fascistisk fare i Norge?», s.189-227. 38 sider

*Dear, I.C.B. 1995 (red.). The Oxford Companion to the Second World War. Oxford: Oxford University Press, s. 818-823. 5 sider

*Emberland, Terje 2003. «Hagals menn». Utdrag fra Religion og rase. Nyhedenskap og nazisme i Norge 1933-1945. Oslo: Humanist forlag. 27 sider

*Emberland, Terje 2008 « «NATIONALITETENES VÆRSTE KLOAKSLAM». Antisemittisme i Norge 1900-1940» i Humanist nr. 2. 19 sider

# Emberland, Terje og Matthew Kott 2012. Himmlers Norge. Nordmenn i det storgermanske prosjekt., Oslo: Aschehoug. Følgende utdrag, totalt 148 sider

 • Kapittel 1 og 2: s. 27 - 51.
 • Kapittel 5, 6, 7, 8 og 9: s. 111 – 219
 • Kapittel 14 (Germansk forbrødring): s. 293 – 309.

*Grimnes, Ole Kristian 1990. «Historieskrivningen om okkupasjonen. Det nasjonale konsensus-syndromets gjennomslagskraft» i Nytt Norsk Tidsskrift nr. 2, s. 108-121. 13 sider

€ Hetland, Øystein 2012. Kva visste Nasjonal Samling om Holocaust? Oslo: HL-senterets temahefte nr. 17. 36 sider

€ Hjeltnes, Guri 1986. Hverdagsliv, i Magne Skodvin (red.), Norge i krig: fremmedåk og frihetskamp 1940-1945, bd. 5. Oslo: Aschehoug, s. 7-66. 59 sider

*Lenz, Claudia og Annette Storeide 2011. «Hvem er heltene? Tidsvitnefortellinger sett i lys av kulturelle kjønnsmønstre», i Lenz, Claudia og Trond Risto Nilssen (red.): Fortiden i nåtiden. Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie. Oslo: Universitetsforlaget,s. 123-141. 18 sider

*Levin, Irene 2001. «Taushetens tale» i Nytt Norsk Tidsskrift nr. 4, s. 371-382. 11 sider

# Lorenz, Einhart 2007. Leirene. Oslo: HL-senterets temahefte nr 3. 32 sider

*Mann, Chris 2001. «The Norwegian armed forces in Britain» i Conway, Martin og José Gotovitch (red.). Europe in Exile. European Exile Communities in Britain, 1940-45. New York: Berghahn books, s. 153-166. 13 sider

€ Ringdal, Nils Johan 1987. Mellom barken og veden, Oslo: Aschehoug, s. 37-42, 65-74, 97-104, 107-109, 191-210. 37 sider.

*Rougthvedt, Bernt 2010. Med penn og pistol. En biografi om Jonas Lie. Oslo: Cappelen Damm, s. 203-211 . 9 sider

€ Sachnowitz, Herman 1976. Det angår også deg. Oslo: Cappelen. 227 sider

*Storeide, Annette H. 2011. « «Han vet at det er sant, for han har vært der» - tidsvitner som historieformidlere» i Lenz, Claudia og Trond Risto Nilssen (red.): Fortiden i nåtiden. Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie. Oslo: Universitetsforlaget, s. 105-122. 17 sider

*Sørensen, Øystein 1989a. Hitler eller Quisling? Ideologiske brytninger i Nasjonal samling 1940-1945. Oslo: Cappelen, s. 25-70. 45 sider

*Sørensen, Øystein 1989b. «Forskningen om krigen i Norge. Tradisjonelle og nye perspektiver» i Nytt Norsk Tidsskrift nr. 1, s. 40-58. 18 sider

*Wieviorka, Annette 1999. «From survivor to witness: Voices from the Shoah» i Winter, Jay og Emmanuel Sivan (red.). War and Remembrance in the Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press, s. 125-141. 16 sider

 

Ekstra pensum for HIS 4426:

Enten denne boken

Historiografi om 2. verdenskrig

Pensum: Correll, Synne: Krigens ettertid. Okkupasjonshistorien i norske historiebøker, Oslo, 2010. 248 sider.

eller disse to

NS og den norske fascismen

Pensum: Brevig, Hans Olaf og Ivo de Figueiredo: Den norske fascismen. Nasjonal Samling 1933-1940. Pax, Oslo, 2002. 265 sider.

og

Dahl, Hans Fredrik: Norge mellom krigene. Det norske samfunn i krise og konflikt 1918-1940. Pax, Oslo, 1973. 124 sider.  

 

Publisert 6. juni 2013 10:54 - Sist endret 28. aug. 2013 14:28