Dette emnet er nedlagt

KONS2030 – Praktiske og visuelle ferdigheter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

SISTE mulighet for å ta eksamen i dette emnet vil være høsten 2008. Eksamensmelding skjer via StudentWeb.

Emnet gir en introduksjon til visuelle fenomener som er relevante i forhold til tolkning av kulturgjenstander og kunstverk og i forhold til konserveringsprosedyrer. Slike fenomener er lys, elementær optikk, farge og gjenstandens utseende, herunder lysets fysikk, det elektromagnetiske spektrum og optiske fenomener; årsaker til farge; det menneskelige øye og fargepersepsjon; faktorer som influerer malte og andre overflaters utseende farge herunder: fargeteorier, fargesirkeler, glans, lys; fargers påvirkning på hverandre (komplementærvirkninger, simultankontrast, valørforskyvning, overspredning, intensitetsforskyvning, grensekontrast); additiv og subtraktiv fargeblanding; introduksjon til fargemålinger. Praktiske øvelser med farge og måleinstrumenter inngår.

Hva lærer du?

Emnet vil gi studenten en innføring i praktiske og visuelle ferdigheter som er nødvendige innenfor bevaring og gjenstandskunnskap og som vil bli utviklet videre på MA-nivå.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på emnegruppen 40-gruppe – Bevaring og gjenstandskunnskap (40BEVG) samt KONS1000 – Introduction to conservation and collection care, KONS2020 – Konservatorens rolle i museer og gallerier (Konserveringsproblematikk I) - erstattet av KONS2060 (nedlagt) og KONS2021 – Forebyggende konservering (Konserveringsproblematikk II) - erstattet av KONS2061 (nedlagt). Se også nedenfor under Annet

Anbefalte forkunnskaper

Det stilles dessuten krav til normalt fargesyn for opptak til dette kurset.

Studenten bør ha gode leseferdigheter i engelsk og kunne orientere seg i tysk/og eller fransk litteratur.

Kurset anbefales tatt så sent i studiet som mulig.

Undervisning

Undervisningen er fordelt i to bolker. Den ene delen av kurset fokuserer på teoretisk kunnskap om elementær fargeteori, menneskelig persepsjoner av farge, og lys og konservering. Den andre delen av kurset utdyper noen av disse lys- og fargefenomenene og inkluderer også praktiske øvelser (i alt 10 doble forelesninger dere flere inkluderer diverse demonstrasjoner samt 5 praksisseminarer).

Fremmøte til all undervisning anbefales.

Eksamen

Emnet har integrert vurdering i form av mappe. Mappen vurderes etter innhold, forståelse, kreativitet og lay-out. Mappen skal inneholde:

  • Forside og innholdsfortegnelse
  • En kort beskrivelse av hver enkelt forelesning (maks 1 side) hvor det gjøres rede for forelesningens viktigste tema inkludert kommentar til den eller de fenomenene som studenten er mest interessert i
  • Forelesningene illustreres med alle praktiske oppgaver som studenten har jobbet med i løpet av emnet.
  • Noter/referanser

Mappen leveres i to eksemplarer, den ene i original og den andre i kopi (helst farger).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for konservering

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet inngår i den 40-gruppe – Bevaring og gjenstandskunnskap (40BEVG). Merk at det er egne frister for opptak til denne emnegruppen.

Minimum 5, maksimum 30 studenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2007

Vår 2007

Eksamen

Høst 2008

Siste mulighet for å ta eksamen er høsten 2008

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk