KONS4091 – Masteroppgave i konservering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Oppgaven skal baseres på forskning omkring en materialtype, et maleri eller en kulturhistorisk gjenstand og konsentrere seg om den materialtekniske siden ved analyse eller behandling av denne.

Kapitlene bør omhandle:

 • oversikt over relevant litteratur
 • vurdering av nåværende kunnskap om emnet
 • valg av relevant behandling- og/eller analysemetode
 • rapport over utført arbeid
 • diskusjon av resultater og konklusjoner

Emnet avsluttes med en studentkonferanse.

Hva lærer du?

Etter gjennomføring av emnet er det forventet at studentene er i stand til å:

 • Formulere en problemstilling som er basert på analyse av en bestemt situasjon, gjenstand eller fenomen
 • Kritisk evaluere aktuell forskning, gjennom passende forskningsmetoder som litteraturgjennomgang og kartlegging
 • Utvikle en formålstjenlig metodologi basert på en kritisk analyse og som tar i betraktning begrensninger som tilgjengelig tid og utstyr
 • Forsvare en bestemt tilnærming til konserveringsbehandling, bruk av materiale eller vitenskapelig eksperiment basert på naturvitenskapelige prinsipper
 • Tilpasse eller modifisere eksisterende teknikker og metoder ved bruk av problemløsingsferdigheter for å tilpasse dette til en bestemt gjenstand, behandling eller eksperiment
 • Utføre og stadig vurdere konserveringsbehandling og vitenskapelige eksperimenter til en hensiktsmessig standard og under avgrenset veiledning
 • Å ta ansvar for handlinger og beslutninger på en dag-til-dag-basis
 • Konstruktivt evaluere tilnærmingen og oppnådde resultater etter fullføring av et konserveringsprosjekt
 • Kommunisere forskningsprosessen og resultater i både skriftlig og muntlig akademisk form

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Kun for studenter som har opptak til Gjenstandskonservering (studieretning) eller Malerikonservering (studieretning).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet bygger på de obligatoriske teoretiske og praktiske emnene i mastergraden, og gir studenten mulighet til å gjennomføre et selvvalgt konserveringsprosjekt under veiledning.

Studenten må ha bestått eksamen innen alle de obligatoriske praktiske og teoretiske masterkursene i maleri- eller gjenstandskonservering: KONS4010 - Konserveringsdokumentasjon og replikasjon (gjenstand), KONS4011 - Konserveringsdokumentasjon og praksis i historiske maleteknikker og
KONS4050 - Anvendt materialvitenskap.

For studenter på malerikonservering: KONS4042 - Konsolidering og stabilisering, KONS4044 - Rensing og KONS4046 - Visuell reintegrering.

For studenter på gjenstandskonservering: KONS4036 - Konservering av organisk materiale I, KONS4037 - Konservering av organisk materiale II,KONS4038 - Konservering av uorganisk materiale I og KONS4039 - Konservering av uorganisk materiale II.

Undervisning

Studenten jobber stort sett selvstendig og får max. 15 timer veiledning ved den praktiske delen av oppgaven: innkjøp av materialer, sette opp eksperimenter, evaluering av tester, godkjenning av konserveringsbehandlinger, osv. Samt 10 timer veiledning som følger retningslinjer for veiledning av masteroppgaven ved Det humanistiske fakultet. Det er obligatorisk fremmøte til veiledningstimer.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Om masteroppgaven

 • Masteroppgaven skal, utover selve teksten og det faglige innholdet, også inneholde elementer som dels strukturerer og dels dokumenterer teksten. Oppgaven skal ha bl.a. forside, innholdsfortegnelse, noteapparat, litteraturliste, illustrasjoner og eventuelt andre tillegg.
 • Oppgaven skal være på ca. 50 tekstsider (linjeavstand 1 ½, skriftstørrelse 12, skrift Times New Roman eller tilsvarende). Illustrasjoner (foto, tegninger, tabeller, kart, o.l), appendikser og litteraturliste regnes som tillegg.
 • Studentene må levere ferdig behandlet studieobjekt sammen med masteroppgaven. I tillegg må studentene presentere sitt arbeid på den obligatoriske studentkonferanse. Presentasjonen på studentkonferansen er et kvalifiseringskrav.

Innlevering av masteroppgaven

 • Innleveringsfristen kunngjøres på semestersiden. Masteroppgaven skal leveres ferdig trykket innen innleveringsfristen.
 • Når masteroppgaven er klar for trykking, send en e-post til konservering-student@iakh.uio.no. Studiekonsulent sender tilbake sted-, prosjekt-, og tiltakskode som studenten skal bruke for å levere oppgaven til trykking. Følg instrukser for trykking av masteroppgaven på Reprosentralens hjemmeside og velg "UiO-kjøp". Studenten laster selv opp masteroppgaven og fyller inn informasjon om stedkode, prosjektkode og tiltakskode som de har fått av studiekonsulent i forkant. 7 eks. dekkes av instituttet, 20 av sidene (20 sider x 7 eks) kan være i farger. Har du flere sider med farger eller vil bestille flere eks. må du bekoste dette selv, dette spesifiseres i kommentarfelt under bestillingen.Du får beholde 4 av de 7 oppgavene - de øvrige, 3 eks leveres i ekspedisjonen i Blindernveien 11. All videre kontakt angående trykkingen går direkte mellom studenten og reprosentralen, og det er derfor viktig at du leser deres nettsider om trykking av masteroppgaven.
 • Masteroppgaven skal også lastes opp i DUO via Studentweb.
 • Sammen med oppgaven skal kandidaten fylle ut og levere skjema for innlevering av masteroppgave/utstedelse av vitnemål. Skjemaet finner du her.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dersom det søkes om utsettelse av masteroppgaven, som et ekstra semester eller ved sykdom, må også praksisperioden utsettes til etter masteroppgaven er levert.

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

40

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver høst fra 2003

Over to semestre, oppstart annen hver høst

Eksamen

Annenhver vår fra 2004

Undervisningsspråk

Veiledning på norsk og engelsk