Fagspesifikke karakterbeskrivelser for konservering, bestått/ikke bestått

Bestått

Studenten viser tilstrekkelig kunnskap. Besvarelsen utviser grad av drøftelse og studentens evne til kritisk refleksjon er godt utviklet. Besvarelsen viser at studenten evner å formulere relevante problemstillinger, foreta analyser og tolke resultater slik at logiske konklusjoner oppnås. Studenten demonstrerer en teoretisk og metodisk innsikt i besvarelsen. Strukturen i besvarelsen er tilfredsstillende med god bruk av terminologi, språk og referanser. Der hvor den skriftlige besvarelsen er fulgt av praktiske arbeider, er standarden på de praktiske arbeidene tilfredsstillende i mengde og utførelse.

The student shows a satisfactory level of knowledge. The subject has been discussed and critical reflection is sufficiently well developed. The work shows that the student has the ability to formulate the relevant problems, perform analysis, adequately interpret the results and reach logical conclusions. A theoretical and methodological insight into the subject has been demonstrated. The structure of the work is satisfactory, with appropriate application of terminology, language and references. Where relevant the written work is supported by a sufficient quantity of practical work of a suitable standard.

Ikke bestått

Studenten viser et uakseptabelt lavt faglig kunnskapsnivå. Besvarelsen mangler sammenheng og viser ikke tilfredsstillende teoretisk og metodisk innsikt. Studenten viser manglende evne til selvstendig og kritisk vurdering av oppgaven. Analyse, dokumentasjon og tolkning av oppgaven er utført til lavere enn minimum godtatt standard. Strukturen i besvarelsen er uklar og bruken av terminologi, språk og referanser er utilfredsstillende. Der hvor den skriftlige besvarelsen skulle vært fulgt av praktiske arbeider, er disse praktiske arbeidene bare delvis gjennomført, eller kvaliteten på arbeidene inneholder ikke akseptabel standard.

The student shows a level of knowledge that is below the minimum acceptable level of competence. The work lacks coherency and an appropriate standard of theoretical and methodological insight has not been demonstrated. The student demonstrates a lack of ability to carry out independent and critical evaluation of the subject. Analysis, documentation and interpretation of the subject are performed in a less than satisfactory manner. The structure of the work is unclear and the application of terminology, language and references inadequate. Where relevant the written work is only partly supported by practical work, the quantity of work is insufficient or it has been carried out to an unacceptable standard.

Publisert 28. mars 2006 10:03