Dette emnet er nedlagt

MAS4502 – Kristendom og kongemakt i Skandinavia ca. 850-1250

Kort om emnet

Innføringen av kristendommen i Skandinavia var av en avgjørende betydning for framveksten av kongemakten. Mellom disse to samfunnsmakter vokste det fram et nært samarbeid. De sentrale områdene som vil bli satt på fokus er: hvorfor var det så viktig for kongemakten å innføre kristendommen og å samarbeide med kirken, og hvordan utviklet dette samarbeidet seg fram til 1200?

Hva lærer du?

Studentene skal kjenne til hovedtrekkene i forholdet mellom kongemakt og kirke i perioden ca. 850-1200, den gjensidige avhengigheten som ble skapt mellom disse to samfunnsmakter, og hvordan forholdet mellom disse utviklet seg. Studentene skal også kjenne til de ulike historikernes syn, hvordan de har begrunnet dem, og være i stand til å plassere debattinnlegg i deres sammenheng. Videre bør studentene utvikle analytisk evne og selvstendig tenkning bl.a. via kritisk lesning av fagdebatten. Studentene skal kunne formidle sin kunnskap både muntlig og skriftlig. Gjennom oppgaveskriving og tilbakemelding på utkast skal studentene lære å fremstille kompliserte forhold på en presis og forståelig måte.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til mastergrad.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på forkunnskaper tilsvarende bachelorgrad i vesteuropeiske middelalderstudier eller en annen bachelorgrad med fordypning innen en disiplin som omfatter vikingtid eller nordisk middelalder.

Undervisning

Undervisningen vil bli en blanding av forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Undervisningen og arbeidet i gruppene vil bli organisert rundt fem hovedtemaer: innføringen av kristendommen, kongemakt og kirke, kristendommen og herskermakten, helgenkongene Hver bolk (varighet på ca. 3 uker) begynner med en oversiktsforelesning, studentene skal så deretter arbeide i grupper med problemer knyttet til hovedtematikken og mens de holder på med dette arbeidet skal de ha regelmessige møter med faglærer. Hver bolk avsluttes så med et seminar hvor gruppene på forhånd leverer en kort rapport. Disse vil danne et grunnlag for diskusjonen på seminaret. Mellom bolk 2 og 3 skal hver student arbeide med en oppgave og levere et utkast til lærer som de vil få kommentert før de setter i gang arbeidet med den endelige versjonen. Avslutningsvis vil det ble avhold seminarer som vil dreie seg om emnets hovedtemaer.

Eksamen

Mappeevaluering. a) Hver rapport som gruppene innleverer vil bli gitt karakter, en av lærer og en annen av medstudenter, dvs. at hver rapport får to karakterer, og at hver student har vært med på å skrive fire rapporter. Tre av disse skal inngå i mappen med begrunnelse og vil utgjøre 40% av den endelige karakteren. b) Den skriftlige oppgaven som vil bli karakterdømt av lærer inngår i mappen og vil utgjøre 30% av den endelige karakteren. c) 30 min muntlig eksamen, som vil teste i hvilken grad studentene kjenner til de fem hovedtemaene, og vil utgjøre 30% av den endelige karakteren.

Annet

Det tas forbehold om endringer.

Dersom du har en funksjonshemning eller en sykdom som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre, kan du søke om tilrettlegging til eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisningsspråk

Engelsk