Semesterside for EXFAC03-FIL - Høst 2004

OBLIGATORISK OPPGAVE 2. Annonsert onsdag 17. november kl 12:00 Leveringsfrist onsdag 24. november før kl 14:00, ekspedisjonskontoret, 3. etg PA Munchs hus. Besvarelsen må leveres personlig.

Besvarelsen skal omfatte mellom 1500 og 2000 ord, litteraturliste ikke medregnet. Bruk 12 punkts skrift og brede marger. Det er ikke nødvendig å ha dobbel linjeavstand. Lever stiftede ark uten omslag. Sett kandidatnummer på oppgaven, ikke navn. Sørg for at all kildebruk er dokumentert, med referanser underveis i teksten og litteraturliste.

Velg én av følgende to oppgaver.

1. Redegjør for sentrale forskjeller mellom Poppers og Kuhns syn på vitenskap. Plassér kort vitenskapssynet til Philip Kitcher ("B elieving where we cannot prove") i forhold til dem, med henvisning til hans argumenter.

2. Ta utgangspunkt i Gadamers hermeneutiske hovedpoenger, og argumentér for og imot muligheten av innsikt i tidligere tiders f...

17. nov. 2004 01:00

OBLIGATORISK OPPGAVE 1 Annonsert mandag 18. oktober kl 12:00. Leveringsfrist fredag 29. oktober kl 14:00, ekspedisjonskontoret, 3. etg PA Munchs hus. Besvarelsen må leveres personlig.

Besvarelsen skal omfatte mellom 1000 og 1500 ord, litteraturliste ikke medregnet. Bruk 12 punkts skrift og brede marger. Det er ikke nødvendig å ha dobbel linjeavstand.

Velg én av følgende to oppgaver.

1. Man tenker seg gjerne at naturvitenskap og humanvitenskap er grunnleggende forskjellige. Argumentér deg frem til en konklusjon i forhold til dette spørsmålet. (Inkluder synspunkter fra Thomas Kroghs bok Historie, forståelse og fortolkning i din redegjørelse.)

2. Drøft det Jonathan Glover ("It makes no difference whether or not I do it") refererer til som "Solsjenitsyn-prinsippet". På hvilke måter kan det sies å være et godt, eventuelt et dårlig, etisk prinsipp? Trekk inn relevante argumenter både fra G...

18. okt. 2004 02:00

Første innlevering - (obligatorisk men ikke karaktergivende): Tid: Fredag 29. oktober innen kl.: 14:00 Sted: Ekspedisjonen i 3. etg. i P.A. Munchs hus.

Oppgaveteksten annonseres gjennom Classfronter mandag 18. oktober kl 12.00.

Andre innlevering - (obligatorisk og karaktergivende): Tid: Onsdag 24. november innen kl. 14:00 Sted: Ekspedisjonen i 3. etg. i P. A. Munchs hus.

Oppgaveteksten annonseres gjennom Classfronter onsdag 17. november kl 12.00.

29. sep. 2004 02:00