Pensum/læringskrav

Artiklene på pensum samles i et kompendium som selges i kopiutsalget på Gnist Akademika fra uke 37

Fellesdelen

Chalmers, Alan F.: What is this thing called Science?, 1999. Open University Press, Buckingham . 3. utg. , kap 1-8, 10, 11, 14. (170 s).

Harding, Sandra: "Women's Standpoints on Nature: What Makes them Possible?, 1997. Osiris, 2nd series, Vol 12 , s 186-200. (15 s) [Masterkopi i skranken, Stud.bibl. Sophus Bugge]. Fulltekst

Hastrup, Kirsten: Humanistisk teori i praksis: Subjekt og objekt, 1999. Gyldendal, København. Kapittel 5 i Hastrup, Viljen til Viden: En humanistisk grundbog, s 133-151. (19 s).

Krogh, Thomas, m fl.: Historie, forståelse og fortolkning: De historisk-filosofiske fags fremvekst og arbeidsmåter , 2000. Gyldendal, Oslo. 3. utg. kap 1-11, 16. (346 s).

Platon: Euthyfron, 1999. Vidarforlaget, Oslo. Norsk oversettelse Øivind Andersen. I Platon: Samlede verker Bind I, s 155-184. (30 s).

Pensum spesielt for filosofiprogrammet

Arpaly: "Moral Worth".

Thomas Nagel: What does It All Mean?, 1987. Oxford University Press. Norsk oversettelse: "Hva er meningen?", overs. Inge Arnesen, Libro forlag, 2003.

Glover, Jonathan: It makes no difference whether or not I do it, Proceedings of the Aristotelian Society, 1986. Opptrykk i Peter Singer (red.), Applied Ethics, Oxford Readings in Philosophy, Oxford University Press, s.125-144. Supplementsbind XLIX, s. 171-90.

Kitcher, Phillip: Believing where we cannot prove, 1982. Abusing Science, MIT Press. Opptrykk i Reason at Work: Introductory Readings in Philosophy, Harcourt Brace Jovanovich, s. 386-402.

Flew, Anthony, Hare, R.M. & Mitchell, Basil, : Theology and falsification i New Essays in Philosophical Theology, 1955. Macmillan. Opptrykk i Reason at Work: Introductory Readings in Philosophy, Harcourt Brace Jovanovich, s.596-604.

Frede:"The History of Philosophy as a Discipline"

Rachels, James: Active and passive euthanasia, 1975. The New England Journal of Medicine, 292. Opptrykk i Peter Singer (red.) Applied Ethics, Oxford Readings in Philosophy, Oxford University Press 1986, s.29-35.

Skjervheim, Hans: "Deltakar og tilskodar". I Norsk tro og tanke, B.3, s. 473-481

Swinburne, Richard: The problem of evil, fra Reason and Religion, red. Brown, Stuart C., 1977. Cornell University Press. Opptrykk i Reason at work: Introductory Readings in Philosophy, Harcourt Brace Jovanovich, 1984, s. 581-595.

Publisert 6. mars 2005 04:43