Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

* Burke, Peter, i: Varieties of Cultural History, Cambridge 1997. Politiy. “Strengths and Weaknesses of the History of Mentalities” og “Unity and Variety in Cultural History”, s 162 - 212. 50 s + bibliografi s 211 - 240.

Chalmers, Alan F.: What is this thing called Science?, Buckingham 1999. Open University Press. 3. utg., kap 1 - 8. 129 s.

* Geertz, Clifford, i: Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology, (Sted ikke angitt) 1983. Basic Books. “Blurred Genres: The Refiguration of Social Thought” og “’From the Nativ’s Point of View’: On the Nature of Anthropological Understanding” Kapittel 1 og 3. 33 s.

* Ginzburg, Carlo, i: Spor. Om historie og historisk metode, København 1999. Museum Tusculanums Forlag. “Spor. Indicie-paradigmets rødder”, s 78 - 110. 32 s + noter s 233 - 244.

Glomnes, Eli: Alt jeg kan si: Språk, virkelighet og subjektets stemme, Oslo 2001. Cappelen. Kapittel 1-5. 100 s.

Harding, Sandra: Women's Standpoints on Nature: What Makes them Possible?, 1997. Osiris. 2nd series, vol 12, s 186 - 200. 15 s. Fulltekst.

* Hastrup, Kirsten: Viljen til Viden: En humanistisk grundbog, København 1999. Gyldendal. Kapittel 5. 20 s.

Knutsen, Paul: Analytisk narrasjon. En innføring i historiefagets vitenskapsfilosofi, Bergen 2002. Fagbokforlaget. Kapittel 1, 3-6, 8-9. 185 s.

Krogh, Thomas m.fl.: Historie, forståelse og fortolkning: De historisk-filosofiske fags fremvekst og arbeidmåter, Oslo 2000. Gyldendal . 3. utg. Del I (ikke kapittel 7) og II. 250 s.

**Kørup, Søren: Menneskevidenskaberne: Problemer og traditioner i humanioras videnskapbsteori, Fredriksberg 2000. Roskilde Universitetsforlag. Del III (ikke kapittel 13 og 14). 119 s.

* Finnes som kompendium til salgs i Kopiutsalget.

** Finnes som opptrykk til salgs i Kopiutsalget. For å handle i Kopiutsalget må gyldig studentbevis fremvises. Kompendier kan ikke påregnes ferdig før semesterstart.:

Publisert 15. mars 2005 14:18 - Sist endret 5. apr. 2005 15:49