Eksamen: formelle krav

Informasjonen som følger gjelder begge varianter av exphil: seminar og selvstudium. 

Hjemmeeksamen (seminar) og skoleeksamen (selvstudium): formelle krav

Lengde

 • På hjemme- og skoleeksamen kan det ved noen oppgaver være angitt hvor langt svaret ditt skal være. Hvis ikke er det du selv som bestemmer hvor mye du vil skrive.

Selvstendighet

 • Svarene du skriver skal være forfattet av deg selv. Ordrett sammenfall med andre tekster, inkludert andre innleverte besvarelser, kan lede til mistanke om fusk.

Redelighet

 • Når du i dine svar på skole- og hjemmeeksamen henter innhold (fakta, resonnementer, påstander, sitater) fra andre kilder, skal du angi opphavsperson (for eksempel: hvilken filosof som mener eller har skrevet noe). Men merk at på disse eksamenene kreves ikke detaljert referanse til kilde med sidetall eller litteraturliste.

Kandidatnummer

 • Ved pålogging i Inspera utstyres din besvarelse automatisk med kandidatnummer. Du trenger derfor ikke skrive inn kandidatnummer selv.

Semesteroppgave (seminarvarianten): formelle krav

Lengde og skrift

 • Mellom 800 og 1000 ord. Skriv antall ord øverst i oppgaven. Tallet inkluderer referanser i parentes eller fotnote, men ikke litteraturliste, og heller ikke oppgaveteksten som skal gjengis øverst i besvarelsen.
 • Bruk skrifttypen Times New Roman (12 punkt) med 1 ½ linjeavstand.
 • Kandidatnummer, oppgavenummer og oppgavetekst skal gjengis øverst i besvarelsen, sammen med antall ord. Du skal ikke oppgi navn.

Selvstendighet og relevans

 • Teksten du leverer skal være forfattet av deg selv.
 • Teksten skal være svar på en av oppgavene om etikk som du har fått utdelt i seminargruppen du er påmeldt.

Redelighet: referanser og litteraturliste

 • Når du i besvarelsen henter innhold (fakta, resonnementer, påstander) fra andre kilder, skal du gjøre rede for dette med ryddig førte referanser (henvisninger) til kildene. Dette gjelder både når du siterer (gjengir ordrett) og når du gjengir med egne ord. Referansene fører du i parentes eller fotnote. Krav om referanse gjelder alle kilder du har brukt: originaltekster på pensum, andre pensumtekster, eller andre.
 • Besvarelsen skal inneholde en litteraturliste der du fører opp kildene dine.
 • Manglende referanser kan i verste fall føre til mistanke om fusk.
 • Se nærmere informasjon om kildebruk og referanser.

Digital eksamen i Inspera

Både semesteroppgaven og hjemmeeksamen skal leveres digitalt i Inspera. Dette vil du i god tid før eksamen få nærmere praktisk informasjon om.

Tid og sted for eksamen

Se: datoer og frister og eksamen.

 

Publisert 23. mai 2018 15:59 - Sist endret 29. nov. 2018 20:13