Obligatoriske innleveringer: kriterier for form og innhold

Her er informasjon om obligatoriske innleveringer på seminarvarianten av EXPHIL03.

For innleveringsfrist, se datoer og  frister.

Formelle krav       

Lengde og skrift

- Den første teksten (analytisk sammendrag) skal være på mellom 400 og 600 ord.

- Den andre teksten (argumenterende tekst) skal være på mellom 800 og 1000 ord.

- Skriv antall ord øverst i oppgaven. Tallet inkluderer referanser i parentes eller fotnote, men ikke litteraturliste og ikke oppgaveteksten som skal gjengis.

 

Selvstendighet og relevans

- Tekstene du leverer skal være forfattet av deg selv.

- Tekstene skal være svar på to av oppgavene du har fått utdelt i seminargruppen du er påmeldt; den første i Filosofi- og vitenskapshistorie, og den andre i Etikk.

- Øverst på oppgaven skal du skrive navnet ditt og oppgavetekst med oppgavenummer.

- Inkluder eget navn også i tittelen på filen du laster opp.   

 

Redelighet: referanser og litteraturliste

- Når du i besvarelsen henter innhold (fakta, resonnementer, påstander) fra andre kilder, skal du gjøre rede for dette med ryddig førte referanser (henvisninger) til kildene. Dette gjelder både når du siterer (gjengir ordrett) og når du gjengir med egne ord. Referansene fører du i parentes eller fotnote. Krav om referanse gjelder alle kilder du har brukt: originaltekster på pensum, andre pensumtekster, eller andre.

- Besvarelsen skal inneholde en litteraturliste der du fører opp kildene dine.

- Manglende referanser kan i verste fall føre til mistanke om fusk.

- Se nærmere informasjon om kildebruk og referanser.

 

Kjennetegn

Her er kjennetegn ved en god obligatorisk innlevering. Kjennetegnene er ikke formelle krav, men kvaliteter du bør etterstrebe i din skriveprosess.

 

Kunnskap

Innleveringen skal vise kunnskap om originaltekstene.

 

Struktur

Oppgavene er av to typer. I Del I, Filosofi- og vitenskapshistorie, blir du bedt om å redegjøre for eller lage et analytisk sammendrag av et argument eller standpunkt. I Del 2, Etikk, blir du bedt om å drøfte, det vil si argumentere for eller imot, et argument eller standpunkt. I begge tilfeller bør din tekst begynne med en kort innledning som gir en oversikt over argumentet eller standpunktet. I den argumenterende teksten bør innledningen også gi en kort forklaring på hvorfor dette er filosofisk interessant.

Hoveddelen bør være systematisk og ha god sammenheng mellom de enkelte avsnittene. En analytisk tekst redegjør for et argument eller et standpunkt fra pensumlitteraturen, mens du i en argumenterende tekst ikke bare skal fremsette en forfatters argument, men også kritisk vurdere holdbarheten av det.

Det er ikke påkrevet at du avslutter med en entydig konklusjon når du skriver en argumenterende tekst. Det er tilstrekkelig at du viser evne til å stille deg kritisk til en gitt påstand eller tese.

 

Selvstendighet

Selvstendighet viser seg i din evne til problematisering og drøfting av standpunkter. Dette kan bl.a. skje ved at du stiller spørsmål til teksten, foreslår forskjellige tolkninger, peker på ulike svar på problemstillingen.

Rene, ufokuserte referater er uakseptable.

Selvstendighet vises også ved at alle poenger må være forklart med dine egne ord, og ved at du kun bruker sitater for å illustrere et poeng, ikke istedenfor en forklaring.

Det skal være klart for en leser at tekstens ulke deler er relevant i forhold til oppgaveteksten.

Mer informasjon: Hvordan skrive obligen og semesteroppgaven

 

Innlevering

De obligatoriske innleveringene leveres i Canvas.

Ved behov for utsatt innlevering grunnet sykdom, må du ta kontakt før fristen utløper.

Publisert 7. juni 2020 14:17 - Sist endret 18. okt. 2020 17:42