Seminarvarianten: undervisning, obligatoriske aktiviteter og eksamen

Undervisning

Undervisning på seminarvarianten gis i form av:

  • Digitale forelesninger
  • Digitale seminarer

Forelesninger

Forelesningene dekker pensum og forbereder til den avsluttende skriftlige eksamen. De er åpne for studenter på både seminar- og selvstudiumsvarianten av exphil, og det anbefales å følge dem gjennom hele semesteret. De utgjør totalt 20 dobbelttimer. Alle forelesningene er digitale og hver forelesning gis på flere alternative tidspunkter (samme forelesning gis altså flere ganger), og du velger selv tidspunkt fra uke til uke.

NB: I høstsemesteret 2020 er forelesningene kun tilgjengelige som forelesningsopptak i Canvas, ikke som forelesninger som du finner på timeplanen for EXPHIL03 i høstsemesteret 2020. 

 

Seminarer

Alle seminartimene er digitale og seminarundervisningen forutsetter påmelding. Du forventes å møte forberedt til og delta aktivt i undervisningen. Hver seminargruppe møtes til digitale seminartimer annenhver uke, til sammen syv dobbelttimer. Seminarene skal blant annet oppøve studentenes ferdigheter i å kunne identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i en vitenskapelig tekst, samt akademiske skriveferdigheter i forbindelse med innleveringsoppgaver.

Andre ressurser: FlexPhil

Vi tilbyr et gratis, nettbasert Exphil-kurs - Flexphil.

Se også informasjon om undervisning i Canvas.

Obligatoriske aktiviteter

Seminarvarianten har følgende obligatoriske aktiviteter som må være gjennomført og godkjent for å gå opp til eksamen:

  • to obligatoriske innleveringer 
  • deltakelse på obligatorisk aktivitet knyttet til seminarundervisningen (minimum 4 av de 6 første møtene).

Obligatoriske innleveringer

De to obligatoriske innleveringene må leveres innen fastsatt frist og bli godkjent av lærer. Innlevering skjer i Canvas. Datoer for innlevering: Datoer og frister

Innleveringene godkjennes eller underkjennes på grunnlag av formelle krav. Hvis du ikke får din innlevering godkjent, har du ikke adgang til å levere den inn på nytt. Informasjon om krav: Obligatorisk innlevering: formelle krav

På første innlevering gir læreren en samlet tilbakemelding til seminargruppen. På den andre gir læreren individuell tilbakemelding til den enkelte student. Andre innlevering er samtidig første versjon av teksten som du senere laster opp som semesteroppgave på eksamen. Når du laster opp teksten, forventes du å ha forbedret den etter lærerens tilbakemeldinger.

For innleveringene gjelder samme regler som ved forfall til eksamen. Hvis mulig ber vi også om at du tar kontakt før fristen utløper med beskjed om at du ikke vil kunne levere til tiden, men merk deg at du må gi beskjed samme dag som fristen utløper.

 

Hvis du ikke får de obligatoriske aktivitetene godkjent

Dersom du ikke leverer eller ikke får godkjent en eller begge oppgaver, eller du ikke deltar på eller ikke får godkjent den obligatoriske aktiviteten knyttet til seminarundervisningen, mister du plassen på seminargruppen og retten til å avlegge eksamen etter seminarvarianten, og blir overført til selvstudiumsvarianten.

Alle de obligatoriske aktivitetene ved seminarvarianten må bestås samme semester som man avlegger eksamen. Hvis man gjennomfører aktiviteter, men ikke består eksamen et semester og melder seg på nytt til seminarvarianten et senere semester, må aktivitetene bestås på nytt.

Studenter som ønsker å bytte til selvstudiumsvarianten må gi instituttet beskjed om dette senest én uke før trekkfristen. Denne finner du på semestersiden under Eksamen: Tid og sted.

Studenter kan selv trekke seg fra eksamen i emnet innen trekkfristen. Dette skjer i Studentweb.

Eksamen

Eksamen er en digital hjemmeeksamen der du laster opp semesteroppgave og besvarer eksamensspørsmål.

  • Semesteroppgaven er en  argumenterende tekst om etikk. En tidligere versjon av denne teksten har du levert inn som den andre av de to obligatoriske innleveringene. Når du laster den opp  som semesteroppgave, skal du ha bearbeidet den på grunnlag av lærerens tilbakemeldinger.
  • Eksamensspørsmålene er hentet fra pensum og skal gi en breddesjekk av studentenes kunnskaper. Både semesteroppgave og spørsmål fra pensum må besvares for at eksamen som helhet skal være bestått.

En tidligere innlevert eksamensbesvarelse ved Universitetet i Oslo (UiO), kan ikke leveres på nytt som eksamensbesvarelse ved UiO. Dette gjelder også i tilfeller hvor besvarelsen ikke ble kjent gyldig på grunn av stryk.

Eksamen foregår i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du leverer i Inspera.

Hvis du ikke kan gå opp til eksamen og har en gyldig grunn til dette, må du melde fra om fravær fra eksamen til instituttet senest en uke etter eksamen. Hvis mulig ber vi også om at du tar kontakt før fristen utløper med beskjed om at du ikke vil kunne gå opp til eksamen. For dato for utsatt eksamen: Datoer og frister

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Hjemmeeksamen

 

 

Publisert 23. mai 2017 14:47 - Sist endret 16. okt. 2020 12:12