Seminarvarianten: undervisning, obligatoriske aktiviteter og eksamen

Undervisning

Undervisning på seminarvarianten gis i form av:

  • Forelesninger
  • Seminarer

Forelesninger

Forelesningene dekker pensum og forbereder til den avsluttende skriftlige eksamen. De er åpne for studenter på både seminar- og selvstudiumsvarianten av exphil, og det anbefales å følge dem gjennom hele semesteret. De utgjør totalt 20 dobbelttimer. Hver forelesning gis på flere alternative tidspunkter (samme forelesning gis altså flere ganger), noe som gjør at du selv kan velge tidspunkt fra uke til uke.

 

Seminarer

Seminarundervisningen forutsetter påmelding. Det er obligatorisk frammøte på fire av de seks første seminarene, og du forventes å møte forberedt til og delta aktivt i undervisningen. Hver seminargruppe møtes annenhver uke, til sammen syv dobbelttimer. Seminarene skal blant annet oppøve studentenes ferdigheter i å kunne identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i en vitenskapelig tekst, samt akademiske skriveferdigheter i forbindelse med innleveringsoppgaver.

Se også informasjon om undervisning i Canvas.

Obligatoriske aktiviteter

Seminarvarianten har følgende obligatoriske aktiviteter som må være gjennomført og godkjent for å gå opp til eksamen:

  • to obligatoriske innleveringer 
  • obligatorisk oppmøte til seminarundervisningen (minimum fire av de seks første møtene). Oppmøtekravet gjelder uten unntak. 

Obligatoriske innleveringer

De to obligatoriske innleveringene må leveres innen fastsatt frist og bli godkjent av lærer. Innlevering skjer i Canvas. Datoer for innlevering: Datoer og frister

Innleveringene godkjennes eller underkjennes på grunnlag av formelle krav. Hvis du ikke får din innlevering godkjent, har du ikke adgang til å levere den inn på nytt. Informasjon om krav: Obligatorisk innlevering: formelle krav

På første innlevering gir læreren en samlet tilbakemelding til seminargruppen. På den andre gir læreren individuell tilbakemelding til den enkelte student. Andre innlevering er samtidig første versjon av teksten som du senere laster opp som semesteroppgave på eksamen. Når du laster opp teksten, forventes du å ha forbedret den etter lærerens tilbakemeldinger.

For innleveringene gjelder samme regler som ved forfall til eksamen. Hvis mulig ber vi også om at du tar kontakt før fristen utløper med beskjed om at du ikke vil kunne levere til tiden, men merk deg at du må gi beskjed samme dag som fristen utløper.

Obligatorisk oppmøte

Det er obligatorisk fremmøte på seminarundervisningen fire av de første seks gangene (av i alt syv seminarer på hver gruppe). Det gis ikke adgang til større fravær enn dette av noen grunn.

Du må selv ta en del av ansvaret for at lærer får registrert at du er til stede i undervisningen. Dersom lærer benytter elektronisk oppmøteregistrering, kan du se i Studentweb om du er registrert som møtt. Alternativt kan du be om å få se lærers liste over oppmøte.

Hvis du ikke får de obligatoriske aktivitetene godkjent

Dersom du ikke leverer eller ikke får godkjent én eller begge oppgaver, eller du ikke deltar på eller ikke får godkjent den obligatoriske aktiviteten knyttet til seminarundervisningen, mister du plassen på seminargruppen og retten til å avlegge eksamen etter seminarvarianten. Du vil da bli overført til selvstudiumsvarianten.

Alle de obligatoriske aktivitetene ved seminarvarianten må bestås samme semester som man avlegger eksamen. Hvis man gjennomfører aktiviteter, men ikke består eksamen et semester og melder seg på nytt til seminarvarianten et senere semester, må aktivitetene bestås på nytt. 

Studenter som ønsker å bytte til selvstudiumsvarianten må gi instituttet beskjed om dette senest én uke før trekkfristen. Denne finner du på semestersiden under Eksamen: Tid og sted.

Studenter kan selv trekke seg fra eksamen i emnet innen trekkfristen. Dette skjer i Studentweb.

Eksamen

Eksamen er en digital hjemmeeksamen der du laster opp semesteroppgave og besvarer eksamensspørsmål.

  • Semesteroppgaven er en argumenterende tekst. En tidligere versjon av denne teksten har du levert inn som den andre av de to obligatoriske innleveringene. Når du laster den opp som semesteroppgave, skal du ha bearbeidet den på grunnlag av lærerens tilbakemeldinger.
  • Eksamensspørsmålene er hentet fra pensum og skal gi en breddesjekk av studentenes kunnskaper. Både semesteroppgave og spørsmål fra pensum må besvares for at eksamen som helhet skal være bestått.

En tidligere innlevert eksamensbesvarelse ved Universitetet i Oslo (UiO) kan ikke leveres på nytt som eksamensbesvarelse ved UiO. Dette gjelder også i tilfeller hvor besvarelsen ikke ble kjent gyldig på grunn av stryk.

Eksamen foregår i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du leverer i Inspera.

Hvis du ikke kan gå opp til eksamen og har en gyldig grunn til dette, må du melde fra om fravær fra eksamen til instituttet senest tre kalenderdager etter eksamen. Hvis mulig ber vi også om at du tar kontakt før fristen utløper med beskjed om at du ikke vil kunne gå opp til eksamen. For dato for utsatt eksamen: Datoer og frister.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Hjemmeeksamen

Publisert 23. mai 2017 14:47 - Sist endret 23. mai 2022 16:29