Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Etikken deles gjerne i:

  • normativ etikk
  • metaetikk 
  • anvendt etikk.

Dette emnet fokuserer primært på normativ etikk, men ser også på metaetiske problemstillinger. Normativ etikk handler om hva som dypest sett forklarer handlingers moralske status. Metaetikk beskriver etikk fra filosofiske perspektiver som semantikk, ontologi og epistemologi.

De tre sentrale normative etiske teoriene i dag er utilitarisme, deontologi og dydsetikk. Utilitarisme er et etisk syn som legger vekt på at handlinger er riktige hvis de fremmer de beste konsekvensene. Deontologi innebærer at en handlings riktighet ikke er basert på dens konsekvenser. Dydsetikk legger vekt på at moralsk riktige handlinger springer ut av en persons moralske karakter.

Disse retningene vil bli presentert og diskutert gjennom sentrale klassiske bidrag fra antikken til i dag. Gjennom lange perioder i vår tradisjon er det vanskelig å skille skarpt mellom etikk og politisk filosofi, og vi vil også se på sammenhengen mellom disse, for eksempel i den kontraktsteoretiske tradisjonen.

Hva lærer du?

Etter bestått eksamen i emnet skal studenten:

  • ha en grunnleggende forståelse av moralfilosofiske problemstillinger og sentrale forsøk på å løse disse, det vil si ha kjennskap til, og å kritisk kunne evaluere, ulike syn på sentrale moralfilosofiske temaer som handlingers konsekvenser, personers moralske karakter og moralske prinsippers rasjonalitet.
  • kunne gi en kort og klar skriftlig og muntlig presentasjon og diskusjon av en oppgitt problemstilling i moralfilosofi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

EXPHIL03 – Examen philosophicum eller tilsvarende og lesekunnskaper i engelsk.

Overlappende emner

  • 5 studiepoeng overlapp mot FIL1300
  • 5 studiepoeng overlapp mot FIL1301

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. Ta evt kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

14 dobbelttimer forelesninger og 6 dobbelttimer gruppeundervisning. Det forventes at studentene deltar på gruppeundervisningen.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende
obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • Et skriftlig oppgave på 3-4 sider à 2300 tegn som du leverer i Canvas
  • Et spørsmål til ukens pensumtekster som sendes inn i minst 10 av 13 uker.

Den obligatoriske aktiviteten vil være gyldig i til sammen tre semestre; det semesteret aktiviteten gjennomføres og de neste to gangene emnet går. Dette forutsatt at opplegget er tilnærmet det samme.

Slik søker du om gyldig fravær fra / utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

4-timers hjemmeeksamen. En forutsetning for å kunne avlegge eksamen, er at alle obligatoriske aktiviteter er godkjent..

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledninger vår 2020

Sensorveiledning vår 2021

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering våren 2007

Emneevaluering våren 2009

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk