Pensum/læringskrav

Artiklene er samlet i kompendium som selges på kopiutsalget på Gnist Akademika.

Aristoteles : ”The Difference Between Men and Women” i (ed.) Rosemary Agonito, History of Ideas on Women , 1977. New York: Perigee . s. 43-54. (7 sider) .

Baier, Annette: “Hume, The Women's Moral Theorist?” i : Kittay, Eva Feder and Meyers, Diane (eds.) Women and Moral Theory. , 1987. Totowa: Rowman & Littlefield, . s. 37-55. (18 sider)..

Baier, Annette: “Hume, The Women's Moral Theorist” i (ed) Mary Jeanne Larrabee, An Ethics of Care. Feminist and Interdisciplinary Perspectives ,, 1993. New York: Routledge . s. 37-55. (18 sider)..

Beauvoir, Simone de: ”Kvinnens situasjon og karakter” i Det annet kjønn, , 2000. Pax Forlag: Oslo 2000, . side 698-726. (28 sider)..

Benhabib, Seyla: Situating the Self. Gender, Communiry and Postmodernism in Contemporary Ethics , 1992. Cambridge: Polity Press. . (ca. 23 sider).

Brown, Wendy (2004): "After Marriage", i: Mi Shanley, Lyndon Mary (2004) Just marriage. Oxford University Press:Oxford.s. 87-91,

Engels , Friedrich: ”Kjønnslaveriet” i : (red.) Wiestad, Else, De store hundreårsbølgene. Kjønnsdebatt gjennom 300 år, , 1994. Emilia forlag: Oslo, . 168-175. ( 8 sider)..

Gilligan, Carol: "Relasjoner" i: Med en annen stemme. , 2002. Oslo: Gyldendal Akademiske. ( 28 sider)..

Hume, David: “Of Love and Marriage” s. 92-95 og “Of Polygamy and Divorce” s. 95-100 i (ed.) Mahowald, Mary Briddy Philosophy of Woman, , 1978. Hackett Publishing Company:Indianapolis.. (8 sider)..

Luce Irigaray : An Ethics of Sexual Difference , 1993. London : Athlone Press. (ca. 25 sider ).

Luce Irigaray: Irigaray ”Je -Luce Irigaray ”: Intervju av E. Hirsh og G. Olson., Agora 4/2000–1/2001. ( ca 12 sider).

Kant, Immanuel: ”The Interrelations of the two sexes” i (Ed.) Rosemary Agonito, History of Ideas on Women,, 1977. , New York: Perigee. s. 129-144. (15 sider)..

Macauly Graham, Cathrine: ”Ur Brev om uppfostran. Med anmärkningar om religiösa och metafysiska ämnen” i (Red) Malmström-Ehrling, Anna-Karin Kvinnliga filosofer från medeltid till upplysning, , 1998. Borås: Natur og Kultur: . s.206 – 228 (26 sider)..

Mahrdt, Helgard: ” Hannah Arendt: Identitet og kjærlighet til verden.” , Upublisert..

Mill, John Stuart : ”The Subjection of Women” i (ed) Rosemary Agonito, History of Ideas on Women , 1977. New York:Perigee. s. 225-248 . ( 23 sider)..

Milton, C. Reagan Jr. (2004): "Between Justice and Commitment" , i Shanley,Lyndon Mary (2004): Just Marriage, Oxford University Press:Oxford, s. 67-73.

Moi, Toril: ”Kroppen er en situasjon: Simone de Beauvoir” i Hva er en kvinne : Kjønn og kropp i feministisk teori”, 1998. Gyldendal: Oslo . s. 91-121. (30 sider)..

Noddings, Nel: ”An Ethic of Caring”, i Caring. A Feminine Approach to Ethics & Moral Education, , 1984. University of California Press: Berkeley, . s 79-103. (24 sider)..

Okin Moller, Susan: ”Philosopher Queens and Privates Wives” i Women in Western Political Thought. , 1979. Princeton University Press: New Jersey, . s. 28-50. (22 sider). .

Okin Moller, Susan: ”Woman’s Place and Nature in a Functionalist World” i Women in Western Political Thought. , 1979. Princeton University Press: New Jersey . s 73-96. ( 23 sider).

Okin, Moller Susan: ”Justice from Sphere to Sphere: Challenging the Public/ Domestic Dichotomy ” i Justice, Gender and the Family ,, 1989. Basic books; Chicago . s. 110-133. ( 23 sider).

Pettersen, Tove. : ”Karl Marx og Friedrich Engels. Undertrykkelsens og opprinnelse og opphør” I (Red.) Rustad, Linda M. og Bondevik, Hilde Kjønnsperspektiver i filosofihistorien , 1999. Oslo: Pax forlag. s. 201-215 (15 sider).

Pettersen, Tove: ”Gilligan’s Ethics of Care: Normative Foundations and Formal Features” i Comprehending Care. Problems and Possibilities in Carol Gilligans Ethics of Care. , 2004. Oslo: Unipub, s. 41-60. (19 sider)..

Platon: Samlede verker: Staten Bok V I i utvalg, , 2001.. Oslo:Vidarforlagets Kulturbibliotek AS: . (23 sider).

Merleau-Ponty, Maurice : ”Egenkroppens syntese” s. 104-111, og ”Kroppen som kønsvæsen” s. 112-136 i Kroppens fenomenologi, , Pax: Oslo 1994 . ( 31 sider.) .

Rousseau, Jean Jaques.: Èmile , Bok V, Kap. 1 (i utvalg) , 1963. København.. (20 sider). .

Sophia: “Kvinnen er ikke mannen underlegen” i (red.) Wiestad, Else, De store hundreårsbølgene. Kjønnsdebatt gjennom 300 år, , 1994. Emilia forlag: Oslo . s. 101-112. (13 sider). .

Taylor Mill, Harriet : ”Kvinners frigjøring” i (red.) Wiestad, Else De store hundreårsbølgene. Kjønnsdebatt gjennom 300 år, 1994. Emilia forlag: Oslo, . s. 152-166, (14 sider)..

Wiestad, Else: ”Kvinnefrigjøring i det 19. århundre ” i (red.), Hareide, Stig, m.fl., Lærebok i filosofihistorie , 1996. Oslo: Det Norske Samlaget, . s 509-515. ( 5 1/2side) .

Wiestad, Else. : ”Den skjønne og følende forstand” , 2004. i Kvinneforskning nr. 4/04. (Ca. 15 sider)..

Wiestad. Else: ”Empowernment Inside Patriarchy” i: (ed.) L .Lange Re-Reading The Canon. Feminist Interpretations of Jean-Jacques Rousseau , 2002. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press..

Publisert 22. okt. 2007 16:40 - Sist endret 15. jan. 2008 13:31