Pensum/læringskrav

Artiklene er samlet i kompendium som selges på kopiutsalget på Gnist Akademika.

Aristoteles ”The Difference Between Men and Women” i : (ed.) Rosemary Agonito, History of Ideas on Women , 1977. New York: Perigee . s. 43-54. (7 sider) .

Baier, Annette: “Hume, The Women's Moral Theorist?” i : Kittay, Eva Feder and Meyers, Diane (eds.) Women and Moral Theory. , 1987. Totowa: Rowman & Littlefield, . s. 37-55. (18 sider)..

Baier, Annette “What do Women Want in a Moral Theory?” i: (ed) Mary Jeanne Larrabee, An Ethic of Care. Feminist and Interdisciplinary Perspectives ,, 1993. New York: Routledge . s. 37-55. (18 sider)..

Beauvoir, Simone de ”Kvinnens situasjon og karakter” i : Det annet kjønn, , 2000. Pax Forlag: Oslo 2000, . side 698-726. (28 sider)..

Beauvoir, Simone de: "Den historiske materialismens synsvinkel" i : Det annet kjønn, s. 94-101.

Engels , Friedrich: ”Kjønnslaveriet” i : (red.) Wiestad, Else, De store hundreårsbølgene. Kjønnsdebatt gjennom 300 år, , 1994. Emilia forlag: Oslo, . 168-175. ( 8 sider)..

Gilligan, Carol: "Relasjoner" i: Med en annen stemme. , 2002. Oslo: Gyldendal Akademiske. ( 28 sider)..

Hume, David “Of Love and Marriage” s. 92-95 og “Of Polygamy and Divorce” s. 95-100 i: (ed.) Mahowald, Mary Briddy Philosophy of Woman, , 1978. Hackett Publishing Company:Indianapolis.. (8 sider)..

Hume, David: .: “Om kyskhet og tilbakeholdenhet” i: De store hundreårsbølgene. Kjønnsdebatten gjennom 300 år. Red. Else Wiestad. Oslo 1994: Emilia Press.

Jagger, A.M.: "Saving Amina: Global Justice for Women and Intercultural Dialogue" i Ethics & International Affairs, Volume 19 Issue. p 55-75.64..

Luce Irigaray : An Ethics of Sexual Difference , 1993. London : Athlone Press. (ca. 25 sider ).

Luce Irigaray: Irigaray ”Je -Luce Irigaray ”: Intervju av E. Hirsh og G. Olson., Agora 4/2000–1/2001. ( ca 12 sider).

Kant, Immanuel ”The Interrelations of the two sexes” i : (ed.) Rosemary Agonito, History of Ideas on Women,, 1977. , New York: Perigee. s. 129-144. (15 sider)..

Mahrdt, Helgard: ” Hannah Arendt: Identitet og kjærlighet til verden.” , Upublisert..

Mill, John Stuart ”The Subjection of Women” i : (ed) Rosemary Agonito, History of Ideas on Women , 1977. New York:Perigee. s. 225-248 . ( 23 sider)..

Moi, Toril ”Kroppen er en situasjon: Simone de Beauvoir” i: Hva er en kvinne : Kjønn og kropp i feministisk teori”, 1998. Gyldendal: Oslo . s. 91-121. (30 sider)..

Noddings, Nel: ”An Ethic of Caring”, i Caring. A Feminine Approach to Ethics & Moral Education, , 1984. University of California Press: Berkeley, . s 79-103. (24 sider)..

Okin Moller, Susan ”Philosopher Queens and Privates Wives” i : Women in Western Political Thought. , 1979. Princeton University Press: New Jersey, . s. 28-50. (22 sider). .

Okin Moller, Susan: ”Woman’s Place and Nature in a Functionalist World” i: Women in Western Political Thought. , 1979. Princeton University Press: New Jersey . s 73-96. ( 23 sider).

Okin Moller, Susan "Justice and gender" og "Toward a Humanist Justice" i : Justice, Gender and the Family, 1989. Basic Books. s 3-24, 170-186.

Pettersen, Tove ”Karl Marx og Friedrich Engels. Undertrykkelsens og opprinnelse og opphør” i : (red.) Rustad, Linda M. og Bondevik, Hilde Kjønnsperspektiver i filosofihistorien , 1999. Oslo: Pax forlag. s. 201-215 (15 sider).

Pettersen, Tove "Gender Issues and Criticism" og "Care and Traditional Moral Theory" og"The Circles of Care" i : Comprehending Care,, 2008. Lexington Books, Roman & Littlefield Publishers Inc, . s. 17 - 29, 65 - 84.

Platon: Samlede verker: Staten Bok V I i utvalg, , 2001.. Oslo:Vidarforlagets Kulturbibliotek AS: . (23 sider).

Merleau-Ponty, Maurice ”Egenkroppens syntese” s. 104-111, og ”Kroppen som kønsvæsen” s. 112-136 i: Kroppens fenomenologi, , Pax: Oslo 1994 . ( 31 sider.) .

Rousseau, Jean Jaques.: Èmile , Bok V, Kap. 1 (i utvalg) , 1963. København.. (20 sider). .

Sophia “Kvinnen er ikke mannen underlegen” i : (red.) Wiestad, Else, De store hundreårsbølgene. Kjønnsdebatt gjennom 300 år, , 1994. Emilia forlag: Oslo . s. 101-112. (13 sider). .

Taylor Mill, Harriet ”Kvinners frigjøring” i : (red.) Wiestad, Else De store hundreårsbølgene. Kjønnsdebatt gjennom 300 år, 1994. Emilia forlag: Oslo, . s. 152-166, (14 sider)..

Wiestad, Else ”Kvinnefrigjøring i det 19. århundre ” i : (red.), Hareide, Stig, m.fl., Lærebok i filosofihistorie , 1996. Oslo: Det Norske Samlaget, . s 509-515. ( 5 1/2side) .

Wiestad, Else. : ”Den skjønne og følende forstand” , 2004. i Kvinneforskning nr. 4/04. (Ca. 15 sider)..

Wiestad. Else: ”Empowernment Inside Patriarchy” i: (ed.) L .Lange Re-Reading The Canon. Feminist Interpretations of Jean-Jacques Rousseau , 2002. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press..

Wiestad, Else: "Romlig selv - med vekt på kjønn og lokalisering" i Norsk filosofisk tidsskrift, nr 4, 2007. s. 289 - 300..

Wollstomecraft, Mary “Et forsvar for kvinnens rettigheter (Utvalg) i: Feminismens klassikere. Red. Anne Holden Rønning og Toril Hansen, 1994. Oslo: Pax forlag.

Young, I.M. "Throwing Like a Girl": A Phenomenology of Feminine Body Comportment" i: On Female Body Experience. "Throwing like a Girl" and Other Essays, 2005. Oxford. s. 27 - 45.

Publisert 13. okt. 2009 15:00 - Sist endret 7. jan. 2010 14:01