Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
17.01.2007Olav Imenes   Semrom 706 Niels Treschows hus   Om undervisningens formål   1a. Om undervisningens formål som blant annet er:

* å analysere moralske, (sosial-)etiske og politiske begreper

* å presentere moralske, etiske og politiske standpunkter

* å kritisk vurdere etiske resonnementer

* å formulere sentrale moralske og etiske problemer

* å strukturere og systematisere etiske begrunnelser

* å fortolke og anvende etiske teorier og metoder

1b. Orientering om problembasert undervisningsopplegg. (Noe om forelesninger, om semesteroppgaven, om gruppearbeid, om obligatoriske oppgaver og om seminarinnlegg).

1c. Etikk, meta-etikk, deskriptiv og normativ etikk, anvendt etikk og hermeneutikk. Noe om å tolke, analysere, beskrive og bedømme handlinger og følger av dem, holdninger, tilstander, personer og motiv. Moralske grunner og årsaker til moral. (Eksempler på tolkninger og moralske vurderinger av noen kasus). Per Ariansen: Miljøfilosofi, kap. 4, s. 69-81) Etiske grunnlagsproblemer: Definisjon(er) av etisk teori. Krav til en riktig handling, krav til en moralsk verdifull avgjørelse og avgrensning av det gode (liv). T. Regan: Matter of Life and Death, Introduction, § 5 – 20.  

24.01.2007Olav Imenes   Semrom 706 Niels Treschows hus   Etiske grunnbegreper  Moralske dommer, moralske egenskaper og etisk relevante egenskaper, normer, verdier og argumentasjon. (Plikter og rettigheter, regler og retningslinjer. Prima facie-normer). Interessekonflikter og moralske dilemma. Etiske prinsipper. Normers gyldighet. Allmennmoral. Moralsk status. Moral og moralfilosofi, rett og rettsfilosofi, etikk og politikk. P. Ariansen: Miljøfilosofi, kap 4 
31.01.2007 Olav Imenes   Semrom 706 Niles Treschows hus   Seminarinnlegg om metoder til å begrunne valg og moralske dommer:   Formelle og reelle krav til god etisk argumentasjon. Noen hovedtyper av etisk argumentasjon og av etiske teorier. Norm - basert, verdi-basert og kasuistisk argumentasjon. Etisk relevant forskjell. Det formale likhetsprinsipp. Begrunne via sak til sak eller fra sak til norm til sak. Deduktiv og induktiv begrunnelse. Reflektert likevekt og overlappende enighet (Rawls). Reagan: Matters of Life and Death, kap. 1 og 7, 1-6.  
07.02.2007Olav Imenes   Semrom 706 Niels Treschows hus   Moralens grunnlag   Fangens dilemma. Egeninteresser og fellesinteresser. Per Ariansen: kap. 4, s. 86ff). Kontrakt-teorier. (Hobbes, Locke og Rawls). Naturlige og juridiske rettigheter og forpliktelser. Regan, kap. 4, § I, 1-9. 
14.02.2007Olav Imenes   Semrom 706 Niles Treschows hus   Vold  Definisjoner av vold, av nødrett og av selvforsvar. Diskusjon om moralsk forsvarlig bruk av vold og retten til forsvar. Teorier og teser om ikke-vold, pasifisme og dens begrunnelse. Gandhi. Regan, kap 4, I - II. 
21.02.2007Olav Imenes  Semrom 706 Niels Treschows hus   Politisk vold: krig, revolusjon og terrorisme   Rettferdig krig: etiske krav til mål og midler i krigføring og våpenbruk. Argumenter for og mot krig i politiske konflikter. Augustin, Luther og Gandhi. Regan, kap. 4, III-IV. 
27.02.2007    Studieuke   
07.03.2007Per Ariansen  Semrom 706 Niels Treschows hus   Miljø og verdi: Verdibegrepet   NB! Ariansen, P.: Miljøfilosofi, kap. 3 og 5. Identitetsverdi og forholdet til natur i historisk perspektiv. P.A.: Miljøfilosofi, kap 1, 2 og 3.

 

14.03.2007Per Ariansen   Semrom 706 Niels Treschows hus   boende verdi og egenverdi   Antroposentrisme, individualisme og holisme i etiske teorier. P. A.: Miljøfilosofi, kap 4, 7 og 8. 
21.03.2007Per Ariansen   Semrom 706 Niles Treschows hus   Dyreetikk   Regan: kap. 8 og 9 (Singer og Callicott).  
28.03.2007Per Ariansen   Semrom 706 Niels Treschows hus   Miljøetikk forts.    
04.04.2007      Påskeferie 
11.04.2007Olav Imenes  Semrom 706 Niels Treschows hus  Moralteorier og praksis.   Krav til en moralteori. Regan, kap. 7, I. Matmangel og sult - fakta og fremtidsperspektiver. To hovedstandpunkter til hungersnød. Argumentasjon ut fra velferdshensyn og ut fra rettferdighets-hensyn. Kantiansk og utilitaristisk argumentasjon. Regan, kap 7, II – VII. Fattigdom, urettferdig handel og utbytting. Regan, Kap 7, VI. 
18.04.2007Olav Imenes   Semrom 706 Niels Treschows hus  Eutanasi   Passiv og aktiv dødshjelp. Historisk perspektiv. Juss og moral. Tradisjonelle etiske, religiøse og medisinske argumenter. Pro- og contra-argumenter ut fra allmenne etiske normer, ut fra nytte, i lys av barmhjertighet eller den gylne regel. Minimumskrav til legalisering av eutanasi. Regan, kap. 2.  
25.04.2007Olav Imenes   Semrom 706 Niels Treschows hus   Selvmord   Historisk oversikt. Om årsaker til selvmord og grunner til selvmord. Definisjoner, grunnleggende prinsipper og deres fortolkninger. To moralfilosofiske standpunkter: Hume og Kant. Argumentasjon for og mot assistert selvmord samt minimumskrav til legalisering. Regan, kap. 3.  
02.05.2007Olav Imenes   Semrom 706 Niels Treschows hus   Straff og dødsstraff   Historisk oversikt. Rettferdig straff. Menneskeliv som en overordnet verdi. Retten til liv. Pro - og contra-argumentasjon ut fra rettferdighetsprinsipper, samfunnsnytte og selvforsvar. Regan, kap. 5. 
09.05.2007Olav Imenes   Semrom 706 Niels Treschows hus   Abort   Et fosters moralske status i lys av forskjellige etiske teorier. Dygds-, nytteargumentasjon, plikt- og rettighets-argumentasjon. Skråplanargumentet og mulige moralske dilemmaer. Rangering av verdier, rettigheter og forpliktelser. Regan, kap. 6. 
Publisert 15. jan. 2007 12:49 - Sist endret 15. jan. 2007 15:35