Undervisningsplan

Plan for undervisning i anvendt etikk våren 2009

v/ Olav Imenes (Per Ariansen er gjesteforeleser 3 ganger)

Tid: onsdag kl 14.15 - 16. Første gang: 14.1.2009

Sted: Seminarrom 10, P. A. Munchs hus

1a. Om undervisningens formål som blant annet er å:

  • analysere moralske, (sosial-)etiske og politiske begreper
  • presentere aktuelle etiske og politiske standpunkter
  • strukturere etiske resonnementer og teorier
  • utforme en kritisk metode til etisk tenkning
  • finne flere alternative etiske argumenter
  • drøfte og vurdere etiske standpunkter og begrunnelser

1b. Orientering om undervisningsopplegg Om problembasert undervisning (seminar, gruppearbeide, forelesninger). Noe om eksamen, om semesteroppgaver, om gruppearbeid, om obligatoriske oppgaver og om å skrive essay.

1c. Etikk, anvendt etikk og hermeneutikk

Om å fortolke og vurdere handlinger, holdninger, tilstander, personer og motiv. Situasjonsanalyse av noen kasus. Om å fortolke normative utsagn. Anvendt etikk. Kasus (case), normer, verdier, valg og etisk argumentasjon. Meta-etikk, deskriptiv og normativ etikk. Regan: Matters of Life and Death, kap. 1.I

2. Etiske grunnbegreper

Moralske egenskaper og etisk relevante egenskaper. Etisk relevant forskjell. Det formale likhetsprinsipp. Valg og verdier. Regler og retningslinjer (Sundby). Prima facie-normer (Ross). Normers gyldighet. Etiske prinsipper. Allmennmoral. Moralsk status. Interessekonflikter og moralske dilemma. Metoder til å begrunne etiske vurderinger: Norm- begrunnet, verdi-begrunnet og kasuistisk argumentasjon. Sak til sak. Sak til norm til sak. (P. Ariansen: Miljøfilosofi, kap 4). Obligatorisk oppgave legger ut på Fronter.

3. Etiske grunnlagsproblemer og argumenter

Krav til en riktig handling, krav til en velbegrunnet moralsk avgjørelse og avgrensning av det gode (liv). Definisjon(er) av etisk teori. Hovedtyper av etiske forankringer, av etiske teorier og av etisk argumentasjon. Moral, jus og politikk. Moralens grunnlag: egeninteresse, den naturlige lov og menneske-rettigheter. Fangens dilemma. Moral og rasjonalitet. Kontrakt-teorier. Reflektert likevekt og overlappende enighet. Hobbes, Locke, Rousseau, Mill og Rawls. Reagan: Matters of Life and Death, kap. 1, kap. IV,1 og 7, 1-5.

Noen utvalgte etiske tema:

4. Vold Definisjoner av vold. Former for og virkninger av aggresjon og vold. Naturlige rett til selvforsvar, bruk av vold i for å bevare liv. Teser om vold og berettiget form for vold. Pasifisme og alternativer til vold. Locke og Gandhi. Regan, kap 4, I - II.

5. Politisk vold: Krig, opprør, revolusjon og terrorisme Om etiske krav til rettferdig krig, om berettigete motiv og om tillatt våpenbruk. Teser om når terror eller sabotasje er tillatt. Fred, nedrustning og demokrati. Augustin, Thomas Aquinas, Luther, Kant og Gandhi. Regan, kap. 4, III-IV. NB: Obligatorisk oppgave 1 må leveres innen 23. februar.

6. Studieuke (i uke 9) eventuelt andre opplegg f. eks. filmer som Mahatma Gandhi, Dommen i Nürnberg, e.l.

7. Moralteorier og praksis Om Onora O’Neills krav til moralske argumenter og til en akseptabel moralteori. Regan, kap. 7, I. Matmangel og sult - fakta og fremtidsperspektiver. Malthus teori. Økonomisk vekst. Ulike standpunkter til årsakene til hungersnød og hvorledes sultproblemet bør løses. Argumentasjon ut fra velferds- og ut fra rettferdighetshensyn. Kantiansk og utilitaristisk argumentasjon. Regan, kap 7, II – VII.

8. Eutanasi Historisk perspektiv. Jus og moral. Passiv og aktiv dødshjelp. Pro- og contra-argumenter ut fra nytte, barmhjertighet og den gyldne regel. Tradisjonelle etiske, religiøse og medisinske argumenter. Minimumskrav for legalisering av eutanasi. Regan, kap. 2.

9. Selvmord Historisk oversikt. Om årsaker til selvmord og grunner til selvmord. Definisjoner, grunnleggende prinsipper og deres fortolkninger. To moralfilosofiske standpunkter: Hume og Kant. Minimumskrav til legalisering av assistert selvmord. Regan, kap. 3.

NB! Obl. oppgave 2 innleveres (innen 24. mars kl. 13.oo)

10. Straff og dødsstraff Historisk oversikt. Skyld, forsoning og straff. Rettferdig straff. Justismord. Argumentasjon ut fra rettslige prinsipper, samfunnsnytte, selvforsvar og menneskeliv som en verdi i seg selv. Regan, kap. 5.

11. Abort og bioetiske problemer Historisk oversikt. Interessekonflikter og mulige moralske dilemmaer. Argumentasjon ut fra nytte, plikt- og rettigheter. Skråplanargumentet. Rangering av verdier, rettigheter og forpliktelser. Et fosters moralske status i lys av forskjellige menneskesyn. Regan, kap. 6. Semesteroppgaver legges ut.

Påskeferie (uke 15).

12. Verdi og konstitusjon v/ Per A.Om ”verdi” – og om hvilke typer verdier kan man tale om. Miljøfilosofi, kap. 1, 2, 3,5

13. Antroposentrismedebatten v/ Per A.Individualistiske og holistiske teorier. Callicott og Singer Miljøfilosofi, kap. 4,7 og 8; Regan: kap. 8 og 9 (Singer og Callicott).

14. Dyreetikk v/ Per A.Dyreetikk, s 162-187

NB! Semesterbesvarelser må leveres på IFIKKs ekspedisjonskontor i 4. et. i Niels Treschows Hus, innen 25.5. kl 14.00. En god besvarelse vil, slik nasjonalt fagråd i filosofi har tilkjennegitt, kreve både kunnskaper, systematisk oversikt, forståelse og dømmekraft. Det er viktig å kunne analysere og strukturere argumentasjonen. Siden det er en hjemmeeksamen er det en fordel referere til pensumbøker, men også til artikler eller bøker i den offentlige debatt om de relevante etiske problemer.

Publisert 19. des. 2008 12:48 - Sist endret 19. des. 2008 13:01