Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innholdet vil variere fra år til år, men vil ta utgangspunkt i aktuelle, sentrale problemstillinger innen erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi. Studiet vil ta utgangpunkt i filosofiske tekster, normalt aktuelle forskningsartikler og originaltekster.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne forventes studenten:

  • å ha god kjennskap til emnets pensumtekster
  • å kunne tilegne seg og forholde seg kritisk til nye forskningsbidrag innenfor emnets tematikk
  • å kunne diskutere vitenskapsfilosofiske og/eller erkjennelsesteoretiske problemstillinger på en kritisk og godt faglig fundert måte, både muntlig og skriftlig.
  • å kunne skrive et essay innenfor den oppgitte rammen på 25-50 A4 sider med en presis problemstilling, med en klar og selvstendig utarbeidet argumentativ struktur, og med en oppdatert faglig forankring innenfor fagfeltet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forutsetter opptak til masterprogrammet i filosofi.

Vær oppmerksom på at 30-poengsvariantene av masteremnene i filosofi kun er åpne for studenter som skriver Mastergradsessay, FIL4091, istedenfor Masteroppgave, FIL4090, og derfor trenger ytterligere 30 studiepoeng. Se programsidene for mer informasjon om programmets oppbygging.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

En fordel å ha tatt FIL2200, FIL4230 eller FIL2201

Overlappende emner

Undervisning

14 dobbelttimer med kombinasjon av seminar og forelesning. Undervisningen er felles med FIL4200 – Erkjennelsesteori / vitenskapsfilosofi. Det forventes aktiv deltakelse fra studentenes side i form av presentasjoner, diskusjoner eller fremlegg underveis på seminaret.

Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

  • en kort skriftlig oppgave som skal legges frem som en muntlig presentasjon på 20-25 minutter
  • en muntlig kommentar til en medstudents presentasjon
  • to skriftlige utkast til semesteroppgaven

Alle de obligatoriske aktivitetene er direkte knyttet til emnets vurderingsform og er derfor gyldige kun ett semester. Dersom fremlegget eller et av utkastene ikke skulle godkjennes på faglig grunnlag, vil studenten få en ny sjanse.

Eksamen

Semesteroppgave på 25-50 sider à 2300 tegn ikke medregnet litteraturliste. Semesteroppgaven leverer du i Fronter.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer de to obligatoriske utkastene til semesteroppgaven. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er også en forutsetning for å kunne avlegge eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys utelukkende for MA-studenter som skriver 2 30-poengsoppgaver istedenfor 60-poengs MA-oppgave. Er dette aktuelt, ta i så fall kontakt med studiekonsulent.

Eksamen

Se over.

Undervisningsspråk

Engelsk