Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet består av en fordypningsstudie av en sentral problemstilling innen et område av moralfilosofi - metaetikk, normativ etikk eller anvendt etikk. Hvilken problemstilling emnet fokuserer på kan variere fra et semester til et annet. I emnet betones særlig fordypning og aktiv lesning, analyse og kritisk granskning av tekster. Enkelte semestre kan det være aktuelt å analysere forholdet mellom etikk og politisk filosofi.

Hva lærer du?

Ved gjennomført eksamen i emnet forventes studenten:

  • å ha god kjennskap til emnets pensumtekster
  • å kunne tilegne seg og forholde seg kritisk til nye forskningsbidrag innenfor emnets tematikk
  • å kunne diskutere emnets problemstillinger på en kritisk og godt faglig fundert måte, både skriftlig og muntlig
  • å kunne skrive et essay innenfor den oppgitte rammen med en presis problemstilling, med en klar og selvstendig utarbeidet argumentativ struktur og med en oppdatert faglig forankring innenfor fagfeltet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forutsetter opptak til masterprogrammet i filosofi.

Vær oppmerksom på at 30-poengsvariantene av masteremnene i filosofi kun er åpne for studenter som skriver Mastergradsessay, FIL4091, istedenfor Masteroppgave, FIL4090, og derfor trenger ytterligere 30 studiepoeng. Se programsidene for mer informasjon om programmets oppbygging.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha tatt FIL1003 – Etikk eller tilsvarende.

Overlappende emner

Undervisning

14 dobbelttimer seminar med 3 dobbelttimer per uke fra og med uke 34 til og med uke 37. Det forventes aktiv deltakelse fra studentenes side i form av jevnlig fremmøte, diskusjoner og fremlegg underveis på seminaret. Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

  • Et utkast til semesteroppgaven som det vil bli gitt kommentar på
  • Obligatorisk fremmøte (du må være tilstede minimum 11 av 14 ganger). Det forventes dessuten aktiv deltakelse i form av bidrag i diskusjoner.

Godkjent obligatorisk aktivitet er en forutsetning for å kunne avlegge eksamen.

Undervisningen er felles med FIL4300 – Etikk.

Eksamen

Essay på 25-50 sider à 2300 tegn ikke medregnet litteraturliste. Essayet leverer du i Fronter.

Når du skriver essay, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til essayet. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys utelukkende for MA-studenter som skriver 2 30-poengsoppgaver istedenfor 60-poengs MA-oppgave. Er dette aktuelt, ta i så fall kontakt med studiekonsulent.

Eksamen

Se over.

Undervisningsspråk

Engelsk