Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg sentrale filosofiske spørsmål knyttet til naturens – arters, habitaters, etc. – moralske status og hvorvidt denne statusen skiller seg vesentlig fra menneskers. Minst like grunnleggende som det etiske spørsmålet, er spørsmålet av ontologisk art, om hva naturen er. Dette kan ikke behandles uavhengig av hvordan en gitt kultur, i en gitt epoke, fremstiller (konstruerer) naturen, det være seg som beåndet, hellig, iboende verdifull, eller som sjelløs materie, som et tilfang av ressurser av utelukkende instrumentell verdi.

Sentralt her er spørsmålet om mennesket forstår seg som atskilt fra (apart from) naturen eller som en del av (a part of) naturen. Teknologiens betydning for hvordan både det ontologiske og det etiske spørsmålet om menneskets forhold til naturen besvares, vil gis særlig vekt. Tematikken vil føres helt frem til dagsaktuelle utfordringer som artsutryddelse, biodiversitet og klimaendringer, med vekt på få frem hvilket bidrag filosofien kan gi for å forstå bakgrunnen for at disse utfordringene er blitt så sentrale i vår tid.

Hva lærer du?

Etter bestått eksamen i emnet skal studenten

  • kunne dokumentere dypere innsikt i den moderne vestlige kulturens natursyn; i spørsmålet om moralsk status for naturen som helhet og for enkelte arter; i kontrasten mellom ulike antroposentriske moralteorier og ikke-antroposentriske sådanne, især dypøkologi a la Næss
  • kunne fremføre en stringent muntlig argumentasjon for de ulike posisjonene i feltet, især vår tids aktuelle debatt
  • ha oversikt over endringer i den filosofiske oppfattelsen av naturen, især fra Descartes og frem til vår tid

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forutsetter opptak til masterprogrammet i filosofi.

Vær oppmerksom på at 30-poengsvariantene av masteremnene i filosofi kun er åpne for studenter som skriver Mastergradsessay, FIL4091, istedenfor Masteroppgave, FIL4090, og derfor trenger ytterligere 30 studiepoeng. Se programsidene for mer informasjon om programmets oppbygging.

Overlappende emner

Undervisning

14 dobbelttimer med undervisning fordelt på seminarer og forelesninger. Det forventes aktiv deltakelse fra studentene i form av innlegg og bidrag i diskusjoner.

Eksamen

Masteressay på 25-50 sider à 2.300 tegn ikke medregnet litteraturliste og noteapparat. Temaet for essayet skal knyttes til pensum, og problemstilling utformes av studenten i samråd med faglærer. Essayet skal du levere i Fronter.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Emnet er kun aktuelt for studenter som har tatt FIL4091 og trenger ytterligere et 30-poengsemne. Ta i så fall kontakt med studiekonsulent Caroline Hansen.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)