Mer om emnets innhold våren 2007

Wittgenstein synes å mene at han bedriver filosofi uten å binde seg til teser og uten å presentere teorier i Philosophische Untersuchungen (PU). Kursets fokus vil være spørsmålet om det er slik at Wittgenstein bedriver en filosofisk undersøkelse i PU uten å presentere teser og teorier. Hvis det er tilfelle: hvordan gjør han det og hva skal en slik filosofisk undersøkelse lede frem til?

 

Wittgenstein presenter i PU en rekke forslag til hvordan man kan nærme seg spørsmål om språklig mening. Han foreslår bl.a. at vi kan undersøke hvordan et ord blir brukt i ulike kontekster når vi søker etter dets mening. Noen fortolkere mener at forslaget impliserer en tese om at ”mening er bruk”. Wittgenstein foreslår også at vi kan sammenligne språk og spill for å nå klarhet om viktige aspekter ved språklig mening. Forslaget blir av noen fortolkere oppfattet som en overgripende teori om at språk er en regelstyrt aktivitet. Andre hevder at Wittgenstein ikke presenterer noen form for teser eller teorier i PU. De tar utgangspunkt i at han sammenligner filosofi og terapi, og mener at Wittgensteins filosofiske metode er radikalt forskjellig fra det å debattere motstridende teser.

 

Kurset sikter til å belyse: a) hvilken konsepsjon om filosofi og filosofiske problemer finner vi i PU? b) Er det slik at Wittgensteins forslag impliserer at han binder seg til teser? c) Hvis det er slik at Wittgenstein bedriver filosofi uten å presentere teser eller teorier i PU, hva gjør han i stedet?

 

I kurset skal vi lese deler av PU og diskutere ulike forslag som Wittgenstein presenterer der.   Vi skal også se på noen viktige bidrag til den nåværende debatten om hans filosofi, fra to ulike tolkningstradisjoner (bl.a. Cavell, Diamond, Hacker, Hertzberg, Baker). Et annet tema som vil bli diskutert er forholdet mellom Wittgensteins filosofiske undersøkelse i PU og andre måter å bedrive filosofi på, for eksempel det vi finner hos Frege, Russell og i Tractatus.

 

Kurset er en kombinasjon av forelesninger og seminarer. Studentene forventes å delta aktivt i diskusjoner og i form av presentasjoner underveis i kurset.