Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innholdet vil variere fra år til år, men vil ta utgangspunkt i aktuelle, sentrale problemstillinger innenfor språkfilosofien samt de filosofiske aspektene ved logikken. Studiet vil ta utgangpunkt i filosofiske tekster, normalt aktuelle forskningsartikler og originaltekster.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne forventes studenten:

  • å kunne tilegne seg og forholde seg kritisk til nye forskningsbidrag innenfor emnets tematikk.
  • å kunne diskutere språkfilosofiske og/eller logiske/filosofisk-logiske problemstillinger på en kritisk og godt faglig fundert måte, både muntlig og skriftlig.
  • å kunne skrive et essay innenfor oppgitte rammer med en presis problemstilling, med en klar og selvstendig utarbeidet argumentativ struktur, og med en oppdatert faglig forankring innenfor fagfeltet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forutsetter opptak til masterprogrammet i filosofi.

Vær oppmerksom på at 30-poengsvariantene av masteremnene i filosofi kun er åpne for studenter som skriver Mastergradsessay, FIL4091, istedenfor Masteroppgave, FIL4090, og derfor trenger ytterligere 30 studiepoeng. Se programsidene for mer informasjon om programmets oppbygging.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha tatt FIL2403 – Språkfilosofi (tidligere FIL2400/2401).

Undervisning

14 dobbelttimer med kombinert seminarundervisning og forelesninger. Undervisningen er felles med FIL4400 – Språkfilosofi/logikk.

Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

  • Et muntlig fremlegg i forbindelse med seminaret som må godkjennes av emneansvarlig lærer
  • Obligatorisk fremmøte (du må være til stede minimum 10 av 14 ganger.)

 

De obligatoriske aktivitetene må være godkjent for at man kan avlegge eksamen. Aktivitetene er gyldig kun i ett semester. Mer informasjon vil bli gitt på seminaret.

Eksamen

Semesteroppgave på 25-50 sider à 2.300 tegn ikke medregnet litteraturliste og noteapparat. Valg av tema skjer i samråd med faglærer. Semesteroppgaven skal du levere i Fronter. Temaet for essayet skal knyttes til pensum, og problemstilling utformes av studenten i samråd med faglærer. Essayet skal du levere i Fronter
 

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist,
eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

Det muntlige fremlegget må være godkjent for at man kan avlegge eksamen.

Kun studenter på 2. år av mastergraden kan velge 30-poengsvarianten. For nærmere informasjon, se her

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering våren 2008

Emneevaluering høsten 2009

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys utelukkende for MA-studenter som skriver 2 30-poengsoppgaver istedenfor 60-poengs MA-oppgave. Er dette aktuelt, ta i så fall kontakt med studiekonsulent.

Eksamen

Sammenfallende med undervisningssemester

Undervisningsspråk

Engelsk