FIL4620 – Filosofihistorie 1600-1800 med stort essay

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

På dette emnet fokuseres det på filosofiske verker/epoker/skoler/idéer i filosofihistorien fra 1600-1800. I denne perioden så det moderne vitenskapelige verdensbilde dagens lys og mange av de problemstillinger som fremdeles knyttes til filosofien rundt moral og samfunn formulert.

Sentrale aktører er Descartes, Spinoza, Locke, Leibniz, Berkeley, Hume, Kant innen metafysikk og erkjennelsesteori; Hobbes, Grotius, Locke, Hume, Smith og Kant, innen etikk og politisk filosofi.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne forventes studenten:

  • å ha en grundig forståelse av de(n) tekst(er) eller tenker(e) som er pensum
  • å kjenne godt til relevant sekundærlitteratur til dette temaet
  • å kunne diskutere temaet på en selvstendig og kritisk måte, på bakgrunn av både primær- og sekundærtekster
  • å kunne ta stilling til temaet ut fra et selvstendig ståsted

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forutsetter opptak til Filosofi (master - to år)

Vær oppmerksom på at 30-poengsvariantene av masteremnene i filosofi kun er åpne for studenter som skriver Mastergradsessay, FIL4091, istedenfor Masteroppgave, FIL4090, og derfor trenger ytterligere 30 studiepoeng. Se programsidene til Filosofi (master - to år) for mer informasjon om programmets oppbygging.

Overlappende emner

Undervisning

14 dobbelttimer med seminarundervisning. Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

  • To korte sammendrag av pensumtekster som skal inneholde 3 spørsmål og som må leveres i forkant av seminartimen der denne teksten skal gjennomgås
  • Utkast til semesteroppgaven

Det forventes aktiv deltakelse og regelmessig fremmøte.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er en forutsetning for å få avlegge eksamen.

Eksamen

Semesteroppgave på 25-50 sider à 2.300 tegn ikke medregnet litteraturliste og noteapparat. Valg av tema skjer i samråd med faglærer. Semesteroppgaven skal du levere i Fronter. Temaet for essayet skal knyttes til pensum, og problemstilling utformes av studenten i samråd med faglærer. Essayet skal du levere i Fronter.

Når du skriver essay, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til essayet. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

Kun studenter på 2. år av mastergraden kan velge 30 studiepoengsvarianten. For nærmere informasjon, se her

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering høsten 2009

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk