Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter studiet av utvalgte verk fra den idéhistoriske forskningstradisjonen og demonstrerer alternative måter å drive idéhistorie på. I tillegg til å gjøre studentene kjent med noen av fagets klassikere, sikter emnet mot å gi en oversikt over ulike skoler og retninger som har preget fagets historie, og på å antyde modeller for egen forskning. Det vil bli lagt vekt på et komparativt perspektiv og på generelle utviklingstendenser innen idéhistorisk forskning. Emnet representerer en utvidelse og fordypelse av den idéhistoriske innsikt studentene har tilegnet seg gjennom emnene på 1000-nivå.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet forventes det at studenten har tilegnet seg:

• innblikk i typiske idéhistoriske arbeidsmåter

• kjennskap til et utvalg av viktige idéhistoriske problemstillinger med vid spredning både tematisk og kronologisk

• ferdigheter i å vurdere og formidle idéhistorisk stoff

• evnen til å lese og utlegge relativt krevende tekster og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst

• trening i aktivt og selvstendig å presentere fagstoffet skriftlig, kommentere andres tekster, og evne til å analysere tekster

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Lesekunnskaper i engelsk, EXFAC03-IDE, minst to emner på 1000-nivå.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger (20 timer) og IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, og å gi tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse samt synliggjøre progresjonen for den enkelte student.

Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk.

Forelesninger og nettaktivitet strekker seg over hele semesteret. Til nettaktiviteten regnes innlevering av utkast til semesteroppgaven, og øvrige kvalifiseringsoppgaver (f.eks. flervalgsoppgaver, kommentarer til medstudenters utkast), innen de oppgitte frister, samt deltagelse i diskusjoner. All veiledning underveis foregår gjennom diskusjonsfora, og studentene plikter å følge med her.

Eksamen

Studenten leverer en semesteroppgave på 8-10 sider (2300 tegn pr side). Det er en forutsetning for å gå opp til eksamen at alle obligatoriske aktiviteter er gjennomført og godkjent innen de oppgitte frister.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Tidligere eksamensoppgaver

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Hvordan be om begrunnelse
Hvordan klage på karakterfastsetting eller formelle feil

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet utgår høsten 2010.

Eksamen

Utgår 2010

Undervisningsspråk

Norsk