Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet setter deler av Ibsens sene dramatikk (fra Et Dukkehjem til og med Rosmersholm) i en idéhistorisk kontekst med hovedvekt på det moderne gjennombruddet, forholdet til Georg Brandes, feminismen, realismen, naturalismen, individualismen, darwinismen og symbolismen. Emnet gir også en innføring i den idéhistoriske forskningstradisjonen på denne delen av Ibsens dramatikk.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet forventes det at studenten har tilegnet seg:

• evnen til å vurdere og formidle sentrale trekk ved Ibsens forfatterskap

• evnen til å plassere Ibsen i en idéhistorisk kontekst

• ferdigheter i benytte litterære verk som idéhistoriske kilder

• evnen til å lese og utlegge relativt krevende tekster og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Lesekunnskaper i engelsk, EXFAC03-IDE, IDE1103.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot IDE4015 – Ibsens dramatikk (nedlagt)

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og seminarer, til sammen 28 timer. På seminardelen forventes det aktiv deltakelse fra studentene gjennom innlegg, diskusjon og spørsmål.

I løpet av semesteret må hver student få godkjent minst ett muntlig fremlegg i seminarundervisningen.

Eksamen

Hjemmeeksamen over en periode på 3 arbeidsdager ved semesterets slutt.

Omfang: 7-9 sider. Evt. bilder er vedlegg, og regnes ikke med i sideantallet. Anbefalt skrifttype er Times New Roman (12 punkt) med 1 ½ linjeavstand.

Godkjenning av muntlig fremlegg er en forutsetning for at man skal kunne avlegge eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Hvordan be om begrunnelse
Hvordan klage på karakterfastsetting eller formelle feil

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering høsten 2007

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk