IDE2017 – Modernitetens myter: det faustiske mennesket i idéhistorisk perspektiv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Fortellingen om den lærde Johannes Faust som solgte sin sjel til djevelen for å få kunnskap, makt og vellyst, er en av grunnmytene i moderniteten. Det er derfor ikke uten grunn europeisk kultur siden renessansen er blitt kalt faustisk.

Fra den første litterære utformingen som kom i 1587 med Historien om doktor Johann Faust, har myten inspirert forfattere, musikere og intellektuelle til noen av den europeiske kulturens betydeligste verk. Christopher Marlowes Doctor Faustus var den første dramatiseringen av stoffet. Ett høydepunkt er Goethes Faust, et annet er Thomas Manns Doctor Faustus .

En vesentlig årsak til mytens popularitet og gjennomslagskraft er at den viste seg egnet til å formulere sentrale erfaringer og ideer i moderniteten. Emnet vil gi en innføring i Faust-litteraturens opprinnelse og mangslungne historie. Det vil bli lagt vekt på å se de litterære versjonene i en større idéhistorisk sammenheng og å reflektere over hvilken aktualitet myten fremdeles kan ha.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet forventer vi at du har tilegnet deg:

  • oversikt over de sentrale temaene og ideene i Faust-litteraturen
  • evnen til å plassere de ulike versjonene av myten i en større idéhistorisk sammenheng
  • kjennskap til nyere Faust-forskning
  • innsikt i sentrale trekk ved moderniteten
  • evne til å lese og utlegge relativt krevende tekster  og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst
  • trening i aktivt og selvstendig å presentere fagstoffet skriftlig, og i å kommentere andres tekster

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler sterkt at du har IDE1104 – Vestens idéer fra antikken til 1600 og IDE1105 – Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid eller tilsvarende.

Undervisning

Undervisningen består av 8 dobbelttimer med forelesninger og 2 dobbelttimer med seminarer og veiledning til semesteroppgaven.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • innlevering av utkast til semesteroppgaven.
  • innlevering av opponentkommentarer.

Både innlevering og kommentering skjer i Canvas.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

De obligatoriske aktivitetene er kun gyldig det semesteret de er levert og godkjent.

Vi forventer også at du følger med på beskjeder og undervisning som blir gitt i Canvas.

Eksamen

Semesteroppgave på 8-10 sider à 2300 tegn, ikke medregnet litteraturliste.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. Det obligatoriske utkastet til semesteroppgaven danner grunnlag for denne veiledningen. Utkastet må tilfredsstille visse minimumskrav for å bli godkjent. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Fagspesifikke karakterkrav:

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/hf-ifikk-idehistorie-bachelor.html

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig.

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk