IDE2041 – Vestens kristne mystikk fra Augustin til våre dager

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en historisk oversikt over sentrale ideer og problemstillinger innen den vestlige, kristne mystikken. Sentralt står mystikernes beskrivelser av den mystiske foreningen, unio mystica. Det vil også bli lagt vekt på en inngående drøftelse av mystikkens egenart, både som en generell, religiøs erfaringsform og som et spesifikt kristent fenomen.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, har du:

  • ferdigheter i å vurdere og formidle sentrale trekk ved den kristne mystikken
  • evne til å lese og forstå relativt krevende tekster og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst.
  • utdypet innsikt i et bestemt tema for bedre å forstå de tenkere som har vært opptatt av temaet og hvordan de skiller seg fra hverandre.
  • trening i aktivt og selvstendig å presentere fagstoffet skriftlig, kommentere andres tekster, og evne til å analysere tekster

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler sterkt at du har IDE1104 – Vestens idéer fra antikken til 1600 og IDE1105 – Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid eller tilsvarende.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot IDE4040 – Vestens kristne mystikk fra Augustin til våre dager

Undervisning

Undervisningen gis som en kombinasjon av forelesninger og seminarer gjennom hele semesteret, til sammen 14 dobbeltimer. Vi forventer at du forbereder deg til og deltar aktivt i den delen av undervisningen som er seminarbasert.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • Obligatorisk muntlig framlegg

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Undervisningsformen har som mål å aktivisere deg som student i din egen læringsprosess. Samtidig skal du få tilbakemelding på dine faglige prestasjoner, slik at du skal kunne videreutvikle ditt arbeid.

Eksamen

Hjemmeeksamen over tre dager på 7-9 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet litteraturliste.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Fagspesifikk karakterkrav:

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/hf-ifikk-idehistorie-bachelor.html

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2020

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Vår 2020

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk