Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en historisk oversikt over sentrale forestillinger om ondskap i Vestens idéhistorie. Hovedvekten vil bli lagt på sekulariserte ondskapsforståelser fra opplysningstiden fram til i dag. Det vil imidlertid også bli lagt vekt på å vise hvordan moderne forestillinger om ondskap er forankret i det tradisjonelle kristne teodiséproblemet (hvordan er det onde forenlig med en god og allmektig Gud?) Moderne forsøk på å forklare ondskap med vitenskapelige metoder vil også stå sentralt. Emnet søker å synliggjøre at forestillinger om ondskap kan forekomme innenfor religion, juss, filosofi, medisin, pedagogikk, økonomi og sosiologi.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet:

  • har du kunnskap om sentrale forestillinger om ondskap i ulike perioder
  • kan du lese og forstå tekster med ondskap som tema og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst
  • kan du vurdere og formidle sentrale forestillinger om ondskap i ulike perioder
  • kan du redegjøre for ett bestemt ondskapsbegrep og for likheter og forskjeller mellom tenkere som har vært opptatt av dette begrepet
  • kan du presentere fagstoffet skriftlig, og kommentere andres tekster
  • har du fått trening i historisk tekstfortolkning og analyse

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler sterkt at du har IDE1104 – Vestens idéer fra antikken til 1600 og IDE1105 – Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid eller tilsvarende.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot IDE4052 – Ondskapens idéhistorie

Undervisning

Undervisningen består av 14 dobbelttimer, som er en kombinasjon av forelesninger og seminarer gjennom hele semesteret. Vi forventer at du forbereder deg til og deltar aktivt i den delen av undervisningen som er seminarbasert.

For å kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • Obligatorisk muntlig framlegg

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

Hjemmeeksamen over tre dager på 7-9 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet litteraturliste.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Sensorveiledninger

tidligere eksamensoppgaver

Fagspesifikke karakterkrav:

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/hf-ifikk-idehistorie-bachelor.html

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2019

Uregelmessig

Eksamen

Vår 2019

Uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk