Dette emnet er nedlagt

IDE2062 – Idéhistorisk perspektiv på vitenskap, teknologi og samfunn

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i vitenskapsteoretiske klassikere knyttet til studiet av vitenskap, teknologi og samfunn fra Frankfurter-skolen på 1930-tallet til Edinburgh-skolen på 1970-tallet. Vitenskapsteori er her bredt definert og målet er å utforske og utfordre etablerte skiller mellom vitenskap og teknologi, på den ene siden, og vitenskap og samfunn, på den andre, ved å trekke veksler på vitenskapshistorie og vitenskapssosiologi i tillegg til tradisjonell vitenskapsfilosofi. Emnet har også en faghistorisk og fagkritisk komponent i spenningen mellom idéhistorie og naturvitenskap hvor ambisjonen er å få til en bedre dialog på tvers av de to kulturer.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet forventes det at studenten har tilegnet seg:

• evnen til å tenke idéhistorisk rundt vitenskapsteoretiske debatter om
forholdet mellom vitenskap, teknologi og samfunn.
• innsikt i hvordan den flerfaglige tilnærmingen utfordrer etablerte faggrenser
• ferdigheter i å vurdere og formidle sentrale trekk i vitenskapsteorienes historie
• evnen til å lese og utlegge relativt krevende tekster og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst
• trening i aktivt og selvstendig å presentere fagstoffet skriftlig, kommentere andres tekster, og evne til å analysere tekster

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Lesekunnskaper i engelsk, EXFAC03-IDE, IDE1102, IDE1103

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger (20 timer) og IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, og å gi tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse samt synliggjøre progresjonen for den enkelte student.

Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk.

Forelesninger og nettaktivitet strekker seg over hele semesteret. Til nettaktiviteten regnes innlevering av utkast til semesteroppgaven, og øvrige kvalifiseringsoppgaver (f.eks. flervalgsoppgaver, kommentarer til medstudenters utkast), innen de oppgitte frister, samt deltagelse i diskusjoner. All veiledning underveis foregår gjennom diskusjonsfora, og studentene plikter å følge med her.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Eksamen

Studenten leverer en semesteroppgave på 8-10 sider (2300 tegn pr side). Det er en forutsetning for å få levere semesteroppgave at alle obligatoriske aktiviteter er gjennomført og godkjent innen de oppgitte frister.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Hvordan be om begrunnelse
Hvordan klage på karakterfastsetting eller formelle feil

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk