IDE2063 – Europa og verden - Reiseskildringer fra renessansen til romantikken

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er sentrert rundt Europas forhold til andre deler av verden i utvalgte deler av perioden 1492-1830. I denne perioden omfatter reiselitteraturen langt mer enn dagens moderne sjanger skulle tilsi. Ulike typer tekster som personlige reiseskildringer, geografiske traktater, kart, loggbøker, brev, gjenfortellinger skrevet av tidens historikere er inkludert.

Emnet er basert på lesing av både originalverker og utvalgt sekundærlitteratur. Studiet av reiselitteratur er i dette emnet en innfallsvinkel til sentrale idéhistoriske temaer som synet på natur, samfunn, menneske, vitenskap og historie.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet forventer vi at du har tilegnet deg:

  • kunnskap om reiselitteratursjangeren i tidligmoderne tid
  • kunnskap om problemstillinger som møter med andre kulturer reiste i tidligmoderne tid
  • ferdigheter i å vurdere og formidle sentrale trekk ved ulike typer reiselitteratur
  • evnen til å lese og utlegge relativt krevende tekster og sette dem inn i idéhistorisk kontekst
  • utdypet innsikt i noen problemstillinger som opptok tidligmoderne mennesker
  • trening i aktivt og selvstendig å presentere fagstoffet skriftlig, kommentere andres tekster, og evne til å analysere tekster

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler sterkt at du har IDE1104 – Vestens idéer fra antikken til 1600 og IDE1105 – Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid eller tilsvarende.

Undervisning

Undervisningen består av 8 dobbelttimer med forelesninger og 2 dobbelttimer med seminarer og veiledning til semesteroppgaven.

På dette emnet er følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • innlevering av utkast til semesteroppgaven.
  • innlevering av opponentkommentarer.

Både innlevering og kommentering skjer i Canvas.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Vi forventer også at du følger med på beskjeder og undervisning som blir gitt i Canvas.

Eksamen

Semesteroppgave 8-10 sider à 2300 tegn, ikke medregnet litteraturliste.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. Det obligatoriske utkastet til semesteroppgaven danner grunnlag for denne veiledningen. Utkastet må tilfredsstille visse minimumskrav for å bli godkjent. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

De obligatoriske aktivitetene kun gyldig det semesteret de er levert og godkjent.

Tidligere eksamensoppgaver

Fagspesifikke karakterkrav:

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/hf-ifikk-idehistorie-bachelor.html

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)