IDE2080 – En sørens tenker. En innføring i Søren Kierkegaards filosofi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar sikte på å gi en innføring i Søren Kierkegaards tenkning med særlig vekt på forholdet mellom det estetiske, det etiske og det religiøse. Sentrale tekster i emnet er Enten - eller og Sykdommen til døden.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet forventes det at studenten har tilegnet seg:

  • ferdigheter i å vurdere og formidle sentrale trekk ved tenkningen til Søren Kirkegaard.
  • evnen til å aktualisere Kierkegaards ideer i lys av vår egen tids tenkning og erfaring
  • evnen til å lese og utlegge relativt krevende tekster og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst
  • trening i aktivt og selvstendig å presentere fagstoffet skriftlig, kommentere andres tekster, og evne til å analysere tekster

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger og seminar knyttet til oppgaveskrivning (tilsammen 20 timer).

Vi forventer at du forbereder deg til og deltar aktivt i seminarundervisning og oppgaveskrivning. Som student på dette emnet må du holde deg oppdatert  på beskjeder og undervisning som blir gitt i Canvas.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • utkast til semesteroppgaven
  • opponentkommentarer til medstudenters utkast

Både innlevering og kommentering skjer i Canvas.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

De obligatoriske aktivitetene er direkte knyttet til det aktuelle semesterets undervisning og er derfor kun gyldig i det ene semesteret.

Eksamen

Semesteroppgave på 10 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet litteraturliste.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. Det obligatoriske utkastet til semesteroppgaven danner grunnlag for denne veiledningen. Utkastet må tilfredsstille visse minimumskrav for å bli godkjent. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

All obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Fagspesifikke karakterkrav:

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/hf-ifikk-idehistorie-bachelor.html

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om å besvare på engelsk rettes til kontaktpunkt for emnet, se nederst på denne siden.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig.

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk