Dette emnet er nedlagt

IDE3078 – Veiledet lesning i idehistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et særskilt undervisningopplegg ut over det ordinære tilbudet på bachelornivå. Det er særlig beregnet på studenter på studieopphold i utlandet og for studenter som av andre grunner trenger emner ut over det ordinære tilbudet på programmet. Innhold og undervisningsform vil variere fra gang til gang emnet blir gitt. Emnets tema skal imidlertid alltid inngå som en naturlig del av det som er bachelorprogrammets faglige målsetning. Man vil også legge vekt på at temaet støtter opp om formålet med det eventuelle utenlandsoppholdet.
Emnet vil være basert på lesning av både originalkilder og sekundærlitteratur. Sekundærlitteraturen tar for seg utvalgte problemstillinger eller -felter, og originalverkene vil på ulike vis eksemplifisere disse.
Pensum, som har et omfang på ca. 1000 sider, settes opp enten av faglærer eller av den enkelte student i samråd med faglærer.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet forventes det at studenten har tilegnet seg:
• Spesialisert innsikt i et avgrenset temaområde
• Ferdighet i å vurdere og formidle sentrale trekk innen det valgte tema
• God oversikt og kritisk holdning til de problemkomplekser som er sentrale innen temaområdet, hva angår både primærkilder og forskningslitteratur
• Kyndighet i å lese og utlegge relativt krevende tekster og sette dem inn i en idéhistorisk sammenheng.
• Evne til kritisk lesning, selvstendig tenkning, analyse og vurdering, samt skriftlig og muntlig fremstilling i en akademisk form.

Opptak og adgangsregulering

Emnet tilbys kun til programstudenter med fordypning i idéhistorie etter innvilget søknad. Søknad rettes til studiekonsulent for idéhistorie så snart som mulig og senest innen frist for oppmelding til undervisning og eksamen det aktuelle semesteret (1. sept/1. feb).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må normalt ha fullført alle obligatoriske emner i en fordypningsgruppe i idéhistorie for å kunne få ta dette emnet. Emnet gis normalt kun til studenter i løpet av det siste året i bachelorgraden.

Undervisning

Undervisning gis som veiledning fra emnelærer på idéhistorie. Undervisningen gis som veiledet lesning. Dersom det er flere studenter som får ta emne samme semester, kan det bli aktuelt med gruppeveiledning.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • utkast til semesteroppgave

Utkastet skal du levere i Fronter hvor hoveddelen av veiledningen foregår.

Eksamen

Semesteroppgave på 10 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet litteraturliste. Semesteroppgaven skal du levere i Fronter

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer dersom du leverer utkast til semesteroppgaven innen rimelig tid før innleveringsfristen. På dette emnet må utkast være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Den obligatoriske aktiviteten kun gyldig det semesteret den er levert og godkjent.

 

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Syk? – Hvordan søke utsatt eksamen

Evaluering av emnet

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk