Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet presenterer sentrale trekk ved historisk tenkning og teoridannelse med sikte på å utdype den innsikt i metoder og forskningsteknikker som studentene har tilegnet seg gjennom bachelorstudiet. Emnet er bygget opp rundt to hoveddeler: Den første behandler generelle problemer knyttet til all historisk kunnskap, som hvordan vi I det hele kan vite noe om fortiden (historisk relativisme og skeptisisme). Videre tar denne delen av emnet opp sentrale metoder som er utviklet innen historiefaget, og debatten om dem. Den andre delen retter seg direkte mot idéhistorisk forskning. Her diskuteres historieskrivning om ulike intellektuelle emner (politikk, filosofi, vitenskap osv.) og spørsmål tilknyttet tekstforståelse og fortokning vil stå sentralt. Flere av tekstene på leselisten vil komme inn på begge disse hoveddelene.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet forventer vi at du har tilegnet deg:

• innsikt i ulike metoder, perspektiver og grunnlagsproblemer som preger ulike felter av de historiske fagdisiplinene.
• bevissthet om det særpregede ved historiske tekster, særlig om intellektuell virksomhet, og hva som forbinder og skiller dem fra andre historiske tekster og fra f.eks. litterære tekster.
• ferdigheter i å analysere, vurdere og drøfte innholdet i historiske tekster
• evnen til kritisk lesning og selvstendig tenkning i forhold til historiske tekster
• evnen til å lese og utlegge krevende tekster og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterstudium.

Anbefalte forkunnskaper

Forutsetter god kjennskap og trening i å lese tekster av idéhistorisk art. Forutsetter også gode engelskkunnskaper.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og seminarer, til sammen 28 timer. På seminardelen forventer vi aktiv deltakelse fra deg som student gjennom innlegg, diskusjon og spørsmål.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Du må levere, og få godkjent, utkast til semesteroppgaven for å kunne fremstille deg til eksamen.

Eksamen

Mappe bestående av en semesteroppgave på 8-10 sider (2300 tegn pr side) og en 4-timers skoleeksamen i slutten av semesteret.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. Innen en nærmere fastsatt frist, skal studentene levere et utkast til semesteroppgaven som skal danne grunnlag for denne veiledningen. Innlevering av utkastet er obligatorisk og skjer i Fronter
Utkastet må tilfredsstille visse minimumskrav for å bli godkjent.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

På skoleeksamen er det ikke tillatt å ta med hjelpemidler.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Hvordan be om begrunnelse
Hvordan klage på karakterfastsetting eller formelle feil

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk