IDE4009 – Dypdykk i den idéhistoriske faghistorien: fordypning i noen viktige verker

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter studiet av utvalgte verker fra den idéhistoriske forskningstradisjonen. I tillegg til å gjøre studentene kjent med fagets klassikere, sikter emnet mot å gi en oversikt over ulike skoler og retninger som har preget fagets historie og nåtidige forskning. Det vil bli lagt vekt på et komparativt perspektiv og på generelle utviklingstendenser innen idéhistorisk forskning.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet:

  • kan du formidle akademiske tekster til et større publikum
  • har du innblikk i typiske idéhistoriske arbeidsmåter
  • har du kjennskap til et utvalg viktige faglige problemstillinger med vid spredning både tematisk og kronologisk
  • har du utviklet evne til kritisk lesning av idéhistorisk forskning
  • har du lært å presentere og analysere idéhistoriske problemstillinger

Pensum består av fem obligatoriske verker + ett selvvalgt verk hentet fra listen over verker det foreleses over.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter gode engelskkunnskaper.

Overlappende emner

Emnet undervises sammen med IDE2009 – Dykk i den idéhistoriske faghistorien: Bli kjent med noen av klassikerne, men med adskilt pensum. Studenter som har tatt IDE2009, må bytte ut ev. overlappende verker med andre fra en liste over utbyttbare verker.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og seminarer, til sammen 28 timer. Felles undervisning med IDE2009 – Dykk i den idéhistoriske faghistorien: Bli kjent med noen av klassikerne.

Studentenes forventes å delta aktivt gjennom diskusjon og spørsmål.

For å kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • Oppmøte første undervisningsgang
  • Innlevering av skriftlig kvalifiseringsoppgave (en tenkt bokanmeldelse til f.eks. det idéhistoriske tidsskriftet Arr) på 3-5 sider
  • Ett muntlig fremlegg

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

Muntlig eksamen (20-30 minutter).

Du må kunne gjøre rede for din forståelse av ulike faglige problemstillinger.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2017

Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Høst 2017

Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk