IDE4017 – Modernitetens myter: det faustiske mennesket i idéhistorisk perspektiv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Fortellingen om den lærde Johannes Faust som solgte sin sjel til djevelen for å få  kunnskap, makt og vellyst, er en av grunnmytene i moderniteten. Det er derfor ikke uten grunn europeisk kultur siden renessansen er blitt kalt faustisk.

Fra den første litterære utformingen som kom i 1587 med Historien om doktor Johann Faust, har myten inspirert forfattere, musikere og intellektuelle til noen av den europeiske kulturens betydeligste verk. Christopher Marlowes Doctor Faustus var den første dramatiseringen av stoffet. Ett høydepunkt er Goethes  Faust, et annet er Thomas Manns Doctor Faustus .

En vesentlig årsak til mytens popularitet og gjennomslagskraft er at den viste seg egnet til å formulere sentrale erfaringer og ideer i moderniteten. Emnet vil gi en innføring i Faust-litteraturens opprinnelse og mangslungne historie. Det vil bli lagt vekt på å se de litterære versjonene i en større idéhistorisk sammenheng og å reflektere over hvilken aktualitet myten fremdeles kan ha.

Hva lærer du?

  • oversikt over de sentrale temaene og ideene i Faust-litteraturen
  • evne til å plassere de ulike versjonene av myten i en større idéhistorisk sammenheng
  • kjennskap til nyere Faust-forskning
  • innsikt i sentrale trekk ved moderniteten
  • evne til analysere og diskutere aktuelle tekster om Faust-myten og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst
  • trening i aktivt og selvstendig å presentere fagstoffet skriftlig, og i å kommentere andres tekster

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

8 forelesninger felles med IDE2017 – Modernitetens myter: det faustiske mennesket i idéhistorisk perspektiv og 4 egne masterseminarer

Dersom du ønsker veiledning til semesteroppgaven, må du levere inn utkast til emnelærer innen den fristen vedkommende oppgir.

Eksamen

Emnet vurderes med en semesteroppgave på 8-10 sider.

Du har krav på veiledning dersom du leverer utkast til oppgaven innen frist satt av emnelærer.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig.

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk