Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Augustin (354-430) var en sentral skikkelse i sin samtid. Som tenker tok han opp i seg mye av dannelseskulturen fra den gresk-romerske og den kristne antikken, og han har også hatt en veldig betydning for ettertiden helt opp til vår tid.

Augustin har bl.a. spilt en stor rolle på områder som filosofi, teologi, historie- og menneskesyn, samfunnstenkning og språkvitenskap. Men han har også vært omstridt, f.eks. for sine oppfatninger om den frie vilje, arvesynd, kjønnsroller og rettferdig krig.

Om man vil forstå vesentlige sider ved vestens historie og tenkning, er det ikke mulig å komme utenom Augustin. Men hvem var han egentlig? Emnet vil gjøre bruk av et sentralt utvalg av hans tekster, se nærmere på de historiske og kulturelle faktorer som formet ham, hvordan ettertiden har tolket ham, og reflektere over hvilken aktualitet han fremdeles kan ha.

Gjennom et valgt tema, f.eks. av filosofisk, teologisk eller historisk art, vil du som student fordype deg i et område av aktuell eller egen interesse.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet forventes det at studenten har tilegnet seg:

• oversikt over og kunnskap om temaer som står sentralt i Augustins liv og tenkning
• evnen til å plassere hans liv og tenkning inn i en større idéhistorisk sammenheng
• kjennskap til nyere Augustinforskning
• innsikt i sentrale trekk ved antikkens oppfatninger av verden og historien
• evnen til å lese og utlegge relativt krevende tekster og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst.
• ferdigheter i å analysere, vurdere og drøfte innholdet i krevende primærtekster
• evnen til kritisk lesning og selvstendig tenkning i forhold til sekundærlitteratur
• innblikk i de komplekse relasjonene som kan eksistere mellom ulike problemområder

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Kun studenter med opptak til masterstudier i idehistorie kan melde seg til emnet.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot IDE2022 – Alle tiders Augustin

Undervisning

Undervisningen i dette emnet gis som

  • 11 dobbelttimer felles undervisning med IDE2022.
  • 3 dobbelttimer egne masterseminarer knyttet til oppgaveskriving. Seminarene vil være felles for alle studenter som tar emner i idéhistorie på masternivå dette semesteret.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • deltakelse på alle de 3 masterseminarene.
  • innlevering av førsteutkast til semesteroppgave.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

Semesteroppgave 8-10 sider (a 2300 tegn, eksl. litteraturliste og eventuelle vedlegg) basert på problemstilling valgt i samråd med faglærer.

På masterseminarene vil du få hjelp til skriving av semesteroppgaven, både fra læreren som holder seminaret og fra medstudenter. En forutsetning for dette er at førsteutkastet til semesteroppgaven tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om innlevering av utkast og opplegget for seminarene blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Obligatorisk undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Sensorveiledning

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering høsten 2009

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2019

Emnet tilbys uregelmessig.

Eksamen

Vår 2019

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)