IDE4040 – Vestens kristne mystikk fra Augustin til våre dager

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en historisk oversikt over sentrale ideer og problemstillinger innen den kristne mystikken  med utgangspunkt i originaltekster fra senantikken til moderne skjønnlitteratur. Det vil bli lagt vekt på en inngående drøftelse av mystikkens egenart, både som en generell, religiøs erfaringsform og på forholdet mellom mystisk erfaring og språklig uttrykk.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet forventer vi at du har tilegnet deg:

  • ferdigheter i å vurdere og formidle sentrale trekk ved den kristne mystikken
  • evnen til å lese og utlegge relativt krevende tekster og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst.
  • utdypet innsikt i et bestemt tema for bedre å forstå de tenkere som har vært opptatt av temaet og hvordan de skiller seg fra hverandre.
  • trening i aktivt og selvstendig å presentere fagstoffet skriftlig, kommentere andres tekster, og evne til å analysere tekster
  • ferdigheter i å analysere, vurdere og drøfte innholdet i krevende primærtekster
  • evnen til kritisk lesning og selvstendig tenkning i forhold til sekundærlitteratur
  • innblikk i de komplekse relasjonene som kan eksistere mellom ulike problemområder

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Du må være tatt opp på et masterprogram for å kunne ta dette emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Forutsetter godt kjennskap til og trening i å lese tekster av idéhistorisk art samt gode engelskkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot 2041

Undervisning

Undervisningen gis som:

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • Muntlig fremlegg

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

Semesteroppgave 8-10 sider a 2.300 tegn (eksl. litteraturliste, vedlegg).

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven og at utkastet tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2020

Eksamen

Vår 2020

Undervisningsspråk

Norsk