IDE4063 – Europa og verden: et idéhistorisk blikk på tidligmoderne kulturmøter og kunnskapsproduksjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er basert på lesing av både originalverker og utvalgt sekundærlitteratur. Studiet av reiselitteratur kan være en innfallsvinkel til sentrale idéhistoriske temaer som synet på natur, samfunn, menneske og historie. Det skal gi kunnskap om hvordan periodens ledende ideer ble påvirket av møtet med andre kulturer eller reflekterte over sin egen kultur som resultat av reisevirksomheten.

Tidligere reisende var handelsmenn, diplomater, soldater, studenter, pilegrimer, munker og urbane reisende som reiste for å oppnå dannelse og for reisens egen skyld. Gjennom et utvalg primærkilder diskuterer vi hvordan kulturmøter og reisevirksomhet bidrar til produksjon av ny kunnskap og utviklingen av nye kunnskapsfelt.

I denne perioden omfatter reiselitteraturen langt mer enn dagens moderne sjanger skulle tilsi. Ulike typer tekster som personlige reiseskildringer, geografiske traktater, kart, loggbøker, brev, gjenfortellinger, rapporter til oppdragsgivere skrevet av tidens historikere er inkludert i reiselitteraturen.

Emnet er basert på lesing av både originalverker og utvalgt sekundærlitteratur. Studiet av reiselitteratur er en innfallsvinkel til sentrale idéhistoriske temaer som synet på natur, samfunn, menneske, kunnskap og historie.

Primærkildene kan strekke seg fra middelalderen til opplysningstiden, men kan fokusere på en kortere tidsperiode. Primærkildene kan omfatte litteratur både fra europeiske og ikke-europeiske reisende. Primærkildene kan fokusere på et bestemt tema, en bestemt type reisende, eller reisende til et bestemt geografisk område.

Hva lærer du?

Seminaret kan fokusere diakront, men også synkront, tematisk eller geografisk. Avhengig av fokus det enkelte semester forventer vi at du etter å ha tatt dette emnet forventer vi at du har tilegnet deg emnespesifikk kunnskap og fagspesifikk kompetanse knyttet til de fleste av disse punktene:

 • reiselitteratursjangeren i tidligmoderne tid
 • en forståelse for problemstillinger som møter med andre kulturer reiste i  før/tidligmoderne tid
 • en utdypet innsikt i noen problemstillinger som opptok før/tidligmoderne mennesker
 • kunnskap om den tidligmoderne kunnskapsutviklingen som la grunnlaget for den moderne verden
 • vurdering og formidling av sentrale trekk ved reiseslitteratur fra et bestemt område og/eller fra en bestemt tid (fokusavhengig)
 • spesialisert innsikt innen et avgrenset geografisk område/tema (fokusavhengig)
 • en oversikt over og en kritisk holdning til de komplekse relasjonene som kan eksistere mellom ulike problemområder

 

Etter å ha tatt dette emnet forventer vi at du har tilegnet deg og/eller videreutviklet generiske ferdigheter og kompetanse:

 • i å vurdere, analysere og formidle sentrale trekk ved ulike typer tekster og sjangere
 • i å lese og utlegge relativt krevende tekster og sette dem inn i idéhistorisk kontekst
 • i å kommentere andres tekster (såkalt hverandrevurdering)
 • i å diskutere faglige problemstillinger, kontekster og kilder sammen med andre
 • i aktivt og selvstendig å presentere fagstoffet muntlig basert på et skriftlig utgangspunkt
 • i muntlig å fremstille en tematikk og en problemstilling i en akademisk form

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet må ha minimum 5 påmeldte masterstudenter for at det skal bli gitt.

Undervisning

Undervisningen består av

På dette emnet er følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

 • innlevering av utkast til eksamenspaper med PowerPoint (Se nærmere forklaring under "Eksamen")
 • innlevering av opponentkommentarer

Både innlevering og kommentering skjer i Canvas.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

De obligatoriske aktivitetene kun gyldig det semesteret de er levert og godkjent.

Vi forventer også at du følger med på beskjeder og undervisning som blir gitt i Canvas og via din uio-mail.

Eksamen

Eksamensform: Muntlig presentasjon av paper

Du skal muntlig presentere et paper over et gitt tema. Du må i tillegg levere disposisjon til paperet og powerpoint-presentasjon samt ev. handout i Canvas/Inspera med kandidatnummer dagen før.

Presentasjonen skal ta 20 minutter og du bør benytte deg av powerpoint eller tilsvarende presentasjonsverktøy. Temaet for paperet avtales med faglærer tidlig i semesteret. Det settes av inntil 10 minutter til spørsmål og diskusjon etter presentasjonen (presentasjonen er åpen for BA-studenter på IDE2063 og masterstudenter på idéhistorie).

Vurderingsformen gir studentene øvelse og erfaring i en vanlig akademisk sjanger, men som de ikke vil ha fått noen erfaring med på BA-studiet. Ut over at dette er en vanlig akademisk sjanger vil erfaringen denne eksamensformen utgjør også være relevant for arbeidslivet.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2021

Emnet går uregelmessig

Eksamen

Vår 2021

Undervisningsspråk

Norsk