IDE4070 – Machiavelli - politiker, historiker og filosof

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En gjennomgang av Machiavellis omfattende forfatterskap med bakgrunn i den italienske renessansens kultur. Machiavelli er diplomat, bystatpolitiker, krigsteoretiker, komediedikter, byhistoriker og statsteoretiker. Emnet vil forsøke å belyse denne allsidigheten. Emnet vil også argumentere for Machiavelli som en grunnlegger av samfunnsvitenskapene.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet forventes det at studenten har tilegnet seg:

  • oversikt over bystatens problemer på terskelen til den moderne verden
  • ferdigheter i å vurdere og formidle sentrale trekk ved Machiavellis innsats for å gjennomføre skillet mellom religion og politikk, og for en vitenskapelig historieskrivning.
  • evnen til å aktualisere Machiavellis ideer i lys av vår egen tids tenkning og erfaring
  • evnen til å lese og utlegge relativt krevende tekster og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst
  • ferdigheter i å analysere, vurdere og drøfte innholdet i krevende primærtekster
  • evnen til kritisk lesning og selvstendig tenkning i forhold til sekundærlitteratur
  • innblikk i de komplekse relasjonene som kan eksistere mellom ulike problemområder

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter kjennskap til og trening i å lese tekster av idéhistorisk art.

Undervisning

Undervisningen gis i form av veiledning, både felles og individuell.

Eksamen

En semesteroppgave på 8-10 sider (2300 tegn pr. side). Oppgaveteksten skal formuleres etter første samling av studenten i samråd med lærer. Arbeidet med oppgaven strekker seg over hele semesteret.

Det gis bokstavkarakter med graderingene A - F. A er beste karakter, mens F er stryk.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig.

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk