IDE4080 – Den moderne naturrettstradisjonen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over den moderne naturrettstradisjon frem til slutten av 1700-tallet med vekt på dens filosofiske og juridiske egenart samt dens ideologiske funksjon. Emnet legger også vekt på sammenhengen mellom en bestemt type tenkning og dens tilknytning til en historisk spesifikk statsform, nemlig eneveldet.

Hva lærer du?

Du skal tilegne deg kunnskaper om en historisk periode hvor den moderne tenkning omkring plikter og rettigheter har sin opprinnelse, og med dette også innsikt i hvordan begreper som i våre dager tas for gitt ble utviklet innenfor en historisk og politisk kontekst som skiller seg klart fra det moderne demokrati.

Etter å ha tatt dette emnet forventer vi at du har tilegnet deg:

  • kunnskaper om en viktig historisk periode hvor den moderne tenkning omkring plikter og rettigheter har sin opprinnelse,
  • innsikt i hvordan begreper som i våre dager tas for gitt ble utviklet innenfor en historisk og politisk kontekst som skiller seg klart fra det moderne demokrati
  • evnen til å lese og utlegge relativt krevende tekster og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst
  • ferdigheter i å analysere, vurdere og drøfte innholdet i krevende primærtekster
  • evnen til kritisk lesning og selvstendig tenkning i forhold til sekundærlitteratur
  • innblikk i de komplekse relasjonene som kan eksistere mellom ulike problemområder

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet forutsetter opptak til masterprogram.

Undervisning

Undervisningen gis som en kombinasjon av forelesninger og seminarer, til sammen 20 timer, gjennom hele semesteret.

Eksamen

Semesteroppgave på 10 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet litteraturliste.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. For å kunne få veiledning må du innen en fastsatt frist levere et utkast til semesteroppgaven som tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig.

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk