Dette emnet er nedlagt

IDE4101 – Idehistoriske klassikere, kjønnsteoretiske lesninger

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i kjønnsteori som analytisk redskap i idéhistoriefaget. Kjønnsteoretikere har analysert filosofer som Platon og Descartes ut fra nettopp kjønn. Leseseminaret vil ta opp idéhistoriske klassikere som Symposion og Meditasjonene og se hvordan nyere kjønnsteori har anlagt helt nye perspektiv på dem.
Hvordan kan man lese idéhistorien med kjønn som analytisk kategori? Hvordan tolker feministiske filosofer Platon, Augustin og Descartes, og Simone de Beauvoir på en helt ny måte? Hvilke lesemåter finner vi innenfor ulike kjønnsteoretiske retninger?
Emnet vil gi øvelse i nylesning av kjente tekster, og en innføring i ulike retninger innenfor feministisk/kjønnsteoretisk filosofi (Luce Irigaray, Susan Bordo, Genevieve Lloyd, Toril Moi).

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet forventes det at studenten har tilegnet seg:

• øvelse i å anvende moderne kjønnsteori på eldre idéhistorisk materiale
• kunnskap om kjønnsteori som en metode som kan anvendes også på andre deler av idéhistorien
• ferdigheter i å analysere, vurdere og drøfte innholdet i historiske tekster
• evnen til kritisk lesning og selvstendig tenkning i forhold til historiske tekster
• evnen til å lese og utlegge krevende tekster og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Forutsetter god kjennskap og trening i å lese tekster av idéhistorisk art.

Undervisning

Undervisningsformen er veiledet lesning. Emnet er lagt opp som et leseseminar, basert på at studentene bidrar med korte innlegg.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Tre dagers hjemmeeksamen.

Omfang: 7-9 sider. Evt. bilder er vedlegg, og regnes ikke med i sideantallet. Anbefalt skrifttype er Times New Roman (12 punkt) med 1 ½ linjeavstand.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Hvordan be om begrunnelse
Hvordan klage på karakterfastsetting eller formelle feil

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst. - Emnet utgår høsten 2011.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk