Dette emnet er nedlagt

IDE4900 – Idéhistorisk prosjektsemester

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Du er hospitant et semester ved en arbeidsplass i Norge eller utlandet. Oppdragsgiver kan for eksempel være forlag, museum, avis, tidsskrift,en frivillig organisasjon eller andre kultur- eller næringsinstitutsjoner som kan se nytten av en idéhistoriker. Det finnes noen få institutsjonsavtaler du kan søke på og du kan be om hjelp til å finne relevante oppdragsgivere av programkonsulenten. De aller fleste finner relevant arbeidsplass selv. Hvis du ordner med hospitantplass selv, skal oppdragsgiver godkjennes av programmet.

Tiden er delt mellom arbeid for oppdragsgiver og eget arbeid med en semesteroppgave. Det skal bli tilrettelagt for varierte oppgaver som gir innsikt i virksomheten på arbeidsplassen. Halvparten av tiden vil du arbeide med semesteroppgaven som tematisk vil være knyttet til oppdragsgivers virksomhet og behov. Det kan være ujevnt fordelt gjennom semesteret hvor mye man jobber med prosjektoppgaven og hvor mye man jobber hos oppdragsgiver. Arbeidsgiver plikter å oppnevne en kontaktperson som skal følge deg opp i løpet av praksisperioden. Formulering av tema for prosjektoppgaven skjer i samarbeid mellom oppdragsgiver, deg og veileder ved UiO. Veileder tildeles av instituttet.Tema bør bestemmes før semesterstart og skal godkjennes av veileder. Prosjektsemesteret kan inngå som en del av 2. semester i en 2-årig mastergrad ved masterprogrammet i idéhistorie.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet forventer vi at du har tilegnet deg:

  • kompetanse på masternivå innenfor temaet for prosjektet ditt
  • arbeidserfaring fra en bransje som er relevant for idehistorikere
  • erfaring i å arbeide både selvstendig og i team på en arbeidsplass
  • erfaring i å planlegge og gjennomføre et praktisk og/eller teoretisk prosjekt
  • økt bevissthet om egen idehistorisk kompetanse og egne ferdigheter

Opptak og adgangsregulering

Kun studenter som er tatt opp på masterprogrammet i idéhistorie kan søke opptak.

Du søker om opptak til emnet ved å søke om godkjenning av praksisplass. Søknaden skal rettes skriftlig til programkonsulenten og må inneholde generell informasjon om deg selv og din motivasjon for å søke emnet/prakisplass. Søknaden bør være på ca en A4 side. Legg i tillegg ved CV og karakterutskrift.

Når IFIKK har godkjent en arbeidsgiver sender instituttet søknaden videre til den aktuelle arbeidsgiveren (dersom du ikke allerede har fått tilbud selv), som i sin tur foretar en vurdering av denne. Det er oppdragsgiver som i siste instans avgjør hvem de ønsker å ta imot.

Søknadsfrist er 15. november for påfølgende vårsemester.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet IDE4000 – Idéhistorisk prosjektbeskrivelse (nedlagt). I tillegg må du ha bestått eksamen i ytterligere 20 studiepoeng på masterprogrammet i idéhistorie.

Undervisning

Undervisning gis i form av veiledning som ivaretas av faglig ansatt ved idéhistorie. Veiledningen legges opp ut fra hva som er hensiktsmessig for studenten.

Eksamen

Du skal i praksisperioden skrive én semesteroppgave på tilsammen 15-20 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet litteraturliste. Du leverer oppgaven din i Fronter innen en gitt tidsfrist.

Du, instituttet og den eksterne oppdragsgiveren skal i felleskap bestemme hva som skal være tema for oppgaven. Dersom arbeidsgiver finner det mer hensiktsmessig at du skriver to kortere oppgaver, kan dette avtales i det enkelte tilfellet. Instituttet har det faglige ansvaret for kvalitetssikring av forslag til tema og innhold i oppgaven, samt den faglige oppfølgingen underveis. Veileder tildeles av instituttet.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

På dette emnet får du begrunnelse automatisk senest en uke etter at sensuren er kunngjort. Begrunnelsen sendes til student-epost ved UiO.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys siste gang våren 2015.

Eksamen

Emnet tilbys siste gang våren 2015.

Undervisningsspråk

Norsk