Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet tar opp spørsmålet om forholdet mellom tekst og bilde slik det kommer til uttrykk i nyere kunsthistorisk litteratur, og spesielt innenfor den strukturalistiske og poststrukturalistiske tradisjonene. Emnet gir en introduksjon til disse problemstillingene og fokuserer spesielt på hvordan spørsmålet om forholdet mellom tekst og bilde også kan forstås som et spørsmål om forholdet mellom verk og tekst i utvidet forstand.

Emnet er ikke periodespesifikt og behandler kunstnerisk materiale fra middelalderen og frem til i dag. Formålet med emnet er å gi kritiske redskaper til å hanskes med spørsmålet om tverrfaglighet i forhold til billedkunstfeltet, samt gi et innblikk i den aktuelle debatten om hva et "verk" er.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emnet forventes du å kunne:

  • redegjøre for de metodologiske hovedlinjene innenfor feltet ”new art history” med særlig vekt på endringene i det kunsthistoriske verkbegrepet.
  • redegjøre for grunnproblemstillingene innenfor strukturalisme, semiotikk, dekonstruksjon og diskursanalyse.
  • identifisere og presentere de faglige posisjonene til kursets ulike forfattere – fra Svetlana Alpers til Henry Sayre.
  • gi eksempler på hvordan kursets teoretiske og metodiske litteratur gir føringer for analysen av de kunstverkene som presenteres i pensumlitteraturen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN4220 – Verk versus tekst (nedlagt)

Undervisning

Ca. 27 timer fordelt på forelesninger og seminarer.
Undervisningen foregår i bolker à 3 timer, der den første dobbeltimen er forelesning, og den siste timen seminar.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatorisk undervisningsaktivitet:

  • obligatorisk deltagelser på seminar (minimum 7 av 9 ganger
  • gjennomføring av seminaraktivitet

Distribusjon av undervisningsmateriell og annen aktivitet i Fronter kan forekomme. Sjekk derfor Fronter jevnlig.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Tre dagers hjemmeeksamen.

Omfanget på oppgaven skal være 6-7 sider à 2300 tegn (ikke medregnet illustrasjoner, noter og litteraturliste).

Hjemmeeksamen legges ut og leveres i Fronter.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne stille til eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Annet

Pensum tilgjengelig i eget kompendium + pensumliste.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning

Dette emnet tilbys ikke lengre

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)