Dette emnet er nedlagt

KUN2511K – Selvfremstillinger: Bacon, Hockney og Kitaj

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Francis Bacon, David Hockney og R.B Kitaj er sentrale kunstnere i School of London, en uensartet gruppe kunstnere som stilte ut sammen på 1970-tallet. Felles for kunstnerne er at de dyrker den fysiske malerhandlingens kvaliteter som kjennetegner modernismen. Et like viktig fellestrekk er fokuseringen på motiver som krever kontekstuell fortolkning.

Det tematiske utgangspunktet for gruppen kan man blant annet finne i Francis Bacons kunst med fremstillingen av den isolerte figuren i rommet som et hovedmotiv. Kitaj og Hockneys kunst viser også til problemstillinger av mer privat karakter, som diasporaen knyttet an til en homoseksuell legning for Hockneys del og det jødiske for Kitaj. Deres selvrepresentasjon gjennom mer eller mindre maskerte selvportretter vil være utgangpunktet for dette kurset.

Hva lærer du?

Hensikten med emnet er å gi en innsikt i selvportrettene og de maskerte selvportrettene til Bacon, Hockney og Kitaj. Du lærer om hvordan tematikken i disse verkene igjen er aktuell i dagens kunst, men også om forløpere i kunsthistorien.

Emnet vil ta utgangspunkt i filosofiske tekster samt i verkstudier. Det vil knytte disse kunstnerne til den modernistiske tradisjonen. Emnet vil også gå inn på hvorledes kunstnerne anvender metaforer, og hvordan disse henviser til greske tragedier, filosofi, litteratur og kunsthistorie. Sentrale tema vil være eksistensielle problemer, ofte knyttet til avvikende seksuell legning eller annen type diaspora.

Det vil bli lagt vekt på å utvikle dine ferdigheter i å analysere og formidle kunstverk - spesielt innenfor den aktuelle perioden

Opptak og adgangsregulering

Semesteravgift må betales.

Påmeldingsskjema (pdf-format)

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

KUN1060 eller tilsvarende.

Undervisning

Ca 28 timer fordelt på seminarundervisning og museumsbesøk. Det vil bli holdt en introduksjon til kurset ca 2 uker før semesterstart, der oppgaver og pensumlister utleveres.

Kurset inkluderer museumsbesøk på Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst som har sentrale verk av kunstnerne. En studietur til London vil bli vurdert.

Det er krav om minimum 80% oppmøte for at kurset skal regnes som fullført, og kursbevis kan utskrives. Sykdom e.l. gir ikke gyldig fravær utover de tillatte 20%.

Innlevering og fremføring av obligatorisk oppgave over tema som blir utlevert av lærer. Godkjent oppgave er en forutsetning for fremstilling til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Hjemmeeksamen over 3 dager.

Obligatorisk kvalifiseringoppgave veiledes i Fronter og levers i Fronter.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Kontaktperson: faglærer a.v.figenschou@ifikk.uio.no

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

bestemte semestre

Eksamen

bestemte semestre

Undervisningsspråk

Norsk