Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi studenten innsikt i sentrale emner innen norsk senmodernistisk arkitektur og Scandinavian design fra årene 1950 – 1970.

Monografiske studier over enkelte formgivere vil bli kombinert med mer overgripende teoretiske perspektiver og tilnærminger i lys av nyere forskning om senmodernismens arkitektur og design. Det vil bli lagt vekt på produksjonen til utvalgte arkitekter og designere. Her kan bla nevnes Sverre Fehn og Arne Korsmo. Emnet vil spesielt bli lest i ett nordisk perspektiv. Men også innflytelsen fra USA, Japan og Italia vil bli trukket inn.

Perioden er en brytningstid mellom en delvis vitenskapelig og dempet modernisme med tradisjonalistiske nasjonale trekk fra 1940- og 50 årene til en mer radikal modernistisk holdning representert bla i Pagon- gruppen.

Studentene på 4000-nivå vil lese ett tilleggspensum som vil omhandle nyere internasjonale forskningsstudier om emnet.
Emnet har sitt hovedvekt på arkitekur.

Hva lærer du?

Emnets mål er å gi innsikt i en sentral og meget aktuell periode i norsk arkitektur- og designhistorie. Gjennom semesteroppgaven vil du få veiledning i å skrive om utvalgte verk og gjenstander. Semesteroppgaven vil være ett kunsthistorisk essay der kilde- og dokumentasjonsinnsamling skal kombineres med metodiske studier som støtter seg til nyere internasjonal forskningslitteratur.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN2132 – Norsk arkitektur og design 1950-70

Undervisning

Det vil bli gitt minimum 20 timer undervisning fordelt på forelesninger og gruppeundervisning med individuelle oppgaver. Enkelte uker kan forelesninger bli supplert med ekskursjon.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning. For å kunne få veiledning, må du innen en fastsatt frist levere et utkast til semesteroppgaven som tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen vårsemesteret 2021 er en eksamen med to deler: Skriftlig semesteroppgave og en 2-timers skriftlig avsluttende hjemmeeksamen med kunnskapsspørsmål. Ved vurderingen vektes semesteroppgaven 2/3 og 2-timers eksamen 1/3 av endelig karakter. 

Begge eksamensdelene må være bestått i samme semester for at eksamen som helhet skal være bestått.

Semesteroppgaven skal være på 8-12 sider, ikke inkludert fotnoter, referansesliste og illustrasjoner.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2021

Eksamen

Vår 2021

Undervisningsspråk

Norsk

__________________

Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det kan komme endringer i undervisning og eksamen. Følg med i Canvas for informasjon om undervisningen og eksamen.